Veřejné připomínkování OP Zaměstnanost plus 2021–2027

Na základě usnesení vlády č. 94/2019 je Ministerstvo práce a sociálních věcí subjektem zodpovědným za přípravu operačního programu pro oblast lidských zdrojů v programovém období 2021-2027. Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) je připravován v rámci Platformy pro přípravu OPZ+, kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. Za účelem zapojení co nejširšího spektra partnerů do přípravy OPZ+ a pro umožnění podrobného projednávání věcného zaměření jednotlivých specifických cílů byla využita odborná kapacita tzv. Programových partnerství, tj. platforem zřízených řídicím orgánem za účelem zajištění partnerské spolupráce při implementaci jednotlivých částí stávajícího Operačního programu Zaměstnanost. Celkový počet partnerů zapojených v rámci relevantních Programových partnerství do přípravy OPZ+ přesáhl počet 100.

První pracovní návrh operačního programu byl partnerům představen na druhém zasedání Platformy pro přípravu OPZ+ konaném dne 27. června 2019. Obdržené připomínky byly vypořádány a akceptované připomínky byly zohledněny v textu OPZ+, verze září 2019.

Řídicí orgán dává nyní možnost široké veřejnosti zapojit se do připomínkování návrhu OPZ+, verze září 2019. Připomínky k návrhu OPZ+ je možné zasílat v tabulce na adresu esf@mpsv.cz do pátku 4. října 2019. Do předmětu zprávy uveďte prosím „OP Zaměstnanost plus – připomínky“.

Převzato z www.esfcr.cz

Aktuálně
Archiv aktualit