Veřejná správa

Královéhradecký kraj se snaží o komplexní rozvoj regionálního výzkumného a inovačního systému. Je nositelem Regionální inovační strategie, provádí její aktualizace a pořizuje studie a zpracovává akční plány k tomuto koncepčnímu dokumentu. Již od roku 2007 funguje v kraji Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, aktuálně pod předsednictvím hejtmana Královéhradeckého kraje. Rada je koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské samosprávy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a působí jako odborný tým spojující pohledy veřejné správy, výzkumných organizací, významných podniků, zprostředkujících a střechových organizací, vzdělávacích zařízení a dalších partnerů. Královéhradecký kraj je nositelem projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje, v rámci kterého realizuje systémové aktivity na podporu rozvoje inovačního prostředí kraje. Příkladem takových aktivit může být např. budování sdílené regionální inovační značky kraje, vzdělávací aktivity nebo krajský dotační program na podporu přípravy klíčových projektů přispívajících k naplnění krajské RIS3 strategie. Královéhradecký kraj zastává také koordinační roli v oblasti středoškolského vzdělávání a vzdělávání na vyšších odborných školách. Královéhradecký kraj jako zřizovatel středních škol v Královéhradeckém kraji podporuje vyplácením stipendií žáky vzdělávající se ve vybraných oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a v oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra ve vyšších odborných školách.

Královéhradecký kraj dále prostřednictvím Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje podporuje čtrnáct personálně nejohroženějších lékařských oborů. V letech 2017 a 2018 prostřednictvím tohoto fondu poskytne studentům 6. ročníků lékařských fakult stipendia v celkové alokaci 5,5 milionu korun. Studenti definovaných oborů, kteří se zavážou k práci ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji na čtyři roky, budou moci získat jednorázové stipendium až ve výši 150 tisíc korun. Stipendijní program pro studenty posledních ročníků medicíny realizuje Královéhradecký kraj už od roku 2015. Na jeho realizaci vynaložil dosud 7,5 milionu korun.

Statutární město Hradec Králové se soustředí na vytváření podmínek pro podporu rozvoje podnikatelského prostředí a zaměstnanosti s nabídkou diverzifikovaných pracovních příležitostí odpovídajících struktuře a kvalitě pracovní síly. Město je aktivním, nikoliv nestranným, prostředníkem a vyvíjí velké úsilí k tomu, aby se mu podařilo přilákat nové investory. Rovněž spolupracuje s majiteli tzv. brownfields (pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní funkci nebo jsou nedostatečně využité), přičemž jeho role je podpůrná a spočívá především v aktivním marketingu a v poskytování bezplatného poradensko-metodického servisu, včetně prezentace potencionálním investorům a dalším zainteresovaným subjektům. Dále město reaguje na potřeby trhu práce a připravuje vybudování edukačního centra, které by se mělo stát vlajkovou lodí moderní výuky a popularizace přírodovědných a technických oborů v regionu. Prioritně bude toto výukové centrum sloužit žákům základních a středních škol. V oblasti VaVaI založilo a finančně podporuje vědeckotechnický park (Technologické centrum), který funguje jako podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií (viz výše). Jednotné kontaktní místo pro podporu podnikání provozuje Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové.

Aktuálně
Archiv aktualit