Veřejná správa a její role v inovačním systému kraje

Oblast výzkumu a inovací je tematizována v několika klíčových národních koncepčních dokumentech (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016-2020, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Níže je uveden výčet klíčových aktuálních analýz, studií a strategických dokumentů relevantních pro oblast výzkumu, vývoje a inovací organizací v Královéhradeckém kraji:

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SRK)

Jedná se o základní krajský strategický dokument, který v širším zaměření definuje strategické oblasti a cíle rozvoje regionu. Na něj navazuje tříletý Program rozvoje kraje, který rozpracovává cíle do úrovně opatření. Oblast výzkumu, vývoje a inovací je zahrnuta do strategické oblasti Konkurenceschopnost a inovace. Strategie je naplňována projekty širokého spektra regionálních klíčových hráčů. Je prováděn pravidelný roční monitoring a následná evaluace v 2-3 letých cyklech. V současnosti probíhají práce na aktualizaci tohoto dokumentu.

Strategický plán rozvoje města Hradce Králové do roku 2030

Tento základní koncepční dokument krajské metropole obsahuje pro RIS3 relevantní klíčové oblasti č. 3 – Podnikání, věda, výzkum a inovace a č. 4 – Vzdělávání a školství. Cílem je zvýšení atraktivity města pro průmyslové investory (rozvojové lokality a jejich propagace, klientsky orientovaná veřejná správa), vznik nových a udržení stávajících podnikatelských subjektů ve městě (infrastruktura, poradenské služby), rozvoj Hradce Králové jako vyhlášeného univerzitního města, podpora spolupráce škol a firem, škol mezi sebou a obecně efektivní, dostupný a vyvážený systém všech stupňů/druhů vzdělávání na území města.

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje z hlediska výzkumu, vývoje a inovací

Cílem tohoto dokumentu je více oborově prozkoumat výzkum a inovační podnikání v rámci kraje. Jeho závěry jsou jedním ze vstupů do procesu implementace RIS3. Typickou charakteristikou kraje je identifikovaná různá oborová struktura excelence ve výzkumu (life sciences / biomedicína, zemědělské vědy, ICT) a inovačním podnikání (automotive, strojírenství, textil, gumárenství, elektronika, elektrotechnika). Navrhovaná průřezová opatření, která poslouží jako zásobník pro akční plán aktualizované krajské RIS, se soustředí primárně na lidské zdroje ve výzkumu, vývoji a inovacích (kvalita, mobilita, podnikavost), transfer technologií, internacionalizaci a služby pro podniky a výzkumné organizace.

Strategie integrované územní investice Hradecko – pardubické aglomerace 2014–2020

Integrované územní investice jsou jedním z nástrojů pro realizaci klíčových integrovaných projektů v metropolitních oblastech ČR z Evropských strukturálních a investičních fondů. Realizací Strategie ITI je naplňována tzv. urbánní dimenze. RIS3 strategie Královéhradeckého kraje byla jedním z analytických vstupů pro zpracování tohoto koncepčního dokumentu. Provazbu na RIS3 lze nalézt především ve specifickém cíli 2.2. Rozvíjet a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace, který se zaměřuje na rozvoj kapacit pro výzkum, vývoj a inovace a na podpůrné instituce výzkumu, vývoje a inovací.

Marketingová strategie a komunikační plán Regionální inovační značky Královéhradeckého kraje

Dokument vznikl na základě potřeby systematického zviditelnění VaVaI aktivit v Královéhradeckém kraji. Je zaměřen na tvorbu silné sdílené marketingové značky (Regionální inovační značka – RIZ) a naplňuje specifický cíl RIS3 strategie: D.1.3. Posílení sdíleného marketingu, propagace a vzájemné spolupráce krajského VaVaI systému. Samotná strategie vychází z metodického dokumentu projektu Smart Akcelerátor Královéhradeckého kraje: Metodika řízení marketingových a komunikačních aktivit, který se opírá o přístup aplikace teorie aktérských sítí. Do aktivní tvorby strategie byli začleněni i samotní stakeholdeři z oblasti VaVaI v KHK, a to jak z akademického, tak komerčního sektoru, a dále pracovníci ze sféry veřejnosprávní (pozn.: jedná se neformální seskupení: Platforma Regionální inovační značky). Finální podoba strategie byla schválena RVVI KHK.

Aktuálně
Archiv aktualit