Seznam zkratek

AIP ČR   Asociace inovačního podnikání České republiky

AV ČR    Akademie věd České republiky

AZV        Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky        

B2B        Business to business – řešení mezi dvěma firmami

B2C        Business to customer – řešení na bázi obchodník → zákazník

BRIC      Označení společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky

CBRN    Chemické, biologické, radiologické a nukleární zbraně/prostředky

CHTF     Chemicko-technologická fakulta Univerzity Pardubice

CI           CzechInvest

CIPTU    Centrum inovací a podnikání Trutnov

CIRI       Centrum investic, rozvoje a inovací

CIS         Community innovation survey

CLIL       Content and language integrated learning (výuka předmětu v cizím jazyce)

CORNET              Collective Research Networking

COST     European Cooperation in Science and Technology

CPPT     Centrum pro přenos poznatků a technologií

CTBT     Centrum transferu biomedicínských technologií

CTT        Centrum pro transfer technologií

CZ ISCO               Mezinárodní klasifikace zaměstnání

CZ NACE              Mezinárodní klasifikace ekonomických činností

ČNB       Česká národní banka

ČR          Česká republika

ČSÚ       Český statistický úřad

ČTPT      Česká technologická platforma pro textil

EFI         European Forest Institut (Evropský lesní ústav)

EFTA      European Free Trade Association (Evropské sdružení volného obchodu)

ESA        European Space Agency (Evropská kosmická agentura)

ESO       European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (Evropská jižní observatoř)

ETP        Evropská technologická platforma

EU          Evropská unie

FaF UK  Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

FIM        Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

FLE ČZU               Fakulta lesnická a environmentální České zemědělské univerzity v Praze

FN HK   Fakultní nemocnice Hradec Králové

FP           Framework programme (Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace EU)

FTC        Federal Trade Commission (Federální obchodní komise)

FTE        Full time equivalent – počet zaměstnanců přepočtený na plný pracovní úvazek

FT TU    Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

GA ČR   Grantová agentura České republiky

GPN       Global production networks – globální produkční sítě

GVC       Global value chains – globální hodnotové řetězce

H2020   Horizont 2020 – rámcový program Evropské komise pro výzkum a inovace (2014–2020)

HC          Head count – počet zaměstnanců ve fyzických osobách

HDP       Hrubý domácí produkt

HK          Hradec Králové

HPH       Hrubá přidaná hodnota

IAEA      International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro atomovou energii)

IAU        International Astronomical Union (Mezinárodní astronomická unie)

I(C)T      Informační a komunikační technologie

IDEA CERGE-EI   Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR

IHMC     Institut for Human and Machine Condition (Institut pro studium člověka a technologií, Florida, USA)

I-KAP     Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

INKA      Inovační kapacity (metodika TA ČR)

IPO        Investiční pobídka

IPR         Intelectual property rights – Práva duševního vlastnictví

IS VaVaI               Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ITI          Integreated territorial investments (Integrované územní investice)

IUFRO   International Union of Forest Research Organizations (Mezinárodní unie lesnických výzkumných organizací)

KAP KHK Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

KET        Key enabling technologies (klíčové umožňující technologie)

KHK        Královéhradecký kraj

KKOV     Klasifikace kmenových oborů vzdělání

KZAM    Klasifikace zaměstnání

LČR        Lesy České republiky

LDF Mendelu      Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně

LF HK     Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

M           Milión

MFF UK               Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy             

Mil.        Milión

MIS        Manažerský informační systém

Mld.       Miliarda

MMR     Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MPO      Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MŠ         Mateřská škola

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

MZE       Ministerstvo zemědělství České republiky

NAZV     Národní agentura pro zemědělský výzkum

NRIS3    Národní RIS3 strategie České republiky

NUTS II Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques (Nomenklatura územních statistických jednotek)

OP PI     Operační program Podnikání a inovace

OP PIK   Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VVV    Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

p.b.        Procentní bod

PF UHK Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

PNP       Památník národního písemnictví

PRIZ       Platforma Regionální inovační značky Královéhradeckého kraje

PPS        Purchasing power standard (Parita kupní síly)

PřF UHK              Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

PZI         Přímé zahraniční investice

RIF         Regionální inovační fond

RIS         Regionální inovační strategie

RIS3       Smart specialization strategy – Strategie inteligentní specializace

RIV         Rejstřík informací o výsledcích (výzkumu)

RIZ         Regionální inovační značka Královéhradeckého kraje

RVVI KHK            Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

SITC       Standard International Trade Classification – systém mezinárodní klasifikace exportu

s.p.        Státní podnik

SP ČR    Svaz průmyslu a dopravy České republiky

SRK        Strategie rozvoje kraje

SŠ           Střední škola

SVK HK  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

SWOT    Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

TA ČR    Technologická agentura České republiky

TC AV    Technologické centrum Akademie věd České republiky

THFK     Tvorba hrubého fixního kapitálu

TOP       Textilní a oděvní průmysl

TP          Textilní průmysl

TPZ        Teritoriální pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Triple helix         Označení pro tři složky regionálního výzkumného a inovačního systému (akademický sektor, aplikační sektor, veřejná správa)

TRL        Technology readiness level - úroveň zralosti inovace k praktickému užití

UHK       Univerzita Hradec Králové

UK          Univerzita Karlova

UTM      Universiti Teknologi Malaysia (Technická univerzita v Malajsii)

VaV        Výzkum a vývoj

VaVaI    Výzkum, vývoj a inovace

VLS        Vojenské lesy a statky

VO         Výzkumná organizace

VOŠ       Vyšší odborná škola

VS          Výzkumná stanice

VŠ          Vysoká škola

VTP        Vědecko-technický park

v.v.i.      Veřejná výzkumná instituce

WoS      Web of Science

z.s.         Zájmové sdružení

ZŠ           Základní škola

Aktuálně
Archiv aktualit