Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů

V září 2013 byla zahájena realizace projektu s názvem Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549, který zkvalitní materiálové podmínky pro vzdělávání neslyšících v dřevařských oborech, které jsou jedinými v ČR pro neslyšící žáky. Cílem projektu je vybavit neslyšící žáky teoretickými a praktickými dovednostmi, které jim umožní rovnoprávný vstup na trh práce, usnadní jim plnou integraci do majoritní společnosti a sníží tím riziko jejich nezaměstnanosti. Podmínky pro teoretickou a praktickou výuku jsou dlouhodobě negativně hodnoceny Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje. Obor má velmi dobré strojové vybavení, prostory dílen jsou však velmi stísněné a tím i nebezpečné pro žáky.

Projekt je součástí plánovaného projektu Evropské vzdělávací centrum (moderní výukové metody neslyšících žáků), navazuje na Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a na Bílou knihu – národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Královéhradecký kraj realizací tohoto projektu podporuje rozvoj řemesel a učňovských oborů na území kraje.

DSC04054
20140407_093036
20131014_094943
DSC04068

V rámci projektu dojde k rozšíření odborných pracovišť pro dřevařské obory – výstavbě nového pavilonu s pracovnami pro teoretickou a praktickou výuku, ke zlepšení hygienických podmínek (změna osvětlení, bezpečnostní světelná signalizace, akustické podhledy, WC, umývárny, šatny, skladové zázemí a kabinety pro pedagogy). Součástí projektu je i pořízení vybavení (nábytek) do nově zbudovaných prostor.

V současnosti v místě realizace stojí nová budova pavilonu a probíhají v něm dokončovací stavební práce. Pavilon je napojen na stávající objekt školy. Dle harmonogramu bude projekt ukončen do konce roku 2014.

Obecné informace o projektu:

Název projektu: Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549 
Registrační číslo:  CZ.1.13/4.2.00/21.01124 
Prioritní osa: 

4. – Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory:  4. 2. – Podpora spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 
Příjemce dotace (investor):  Královéhradecký kraj (odbor investic) 
Místo realizace: 

Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549

Zástupce investora:  Centrum EP – od 1.2.2014 Centrum investic rozvoje a inovací (CIRI), Hradec Králové 

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 Přehled financování Max. částka v Kč  Max. podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Celkové výdaje projektu  18 632 941,31 100 
Poskytnutá dotace  15 838 000,11 85 
Vlastní zdroje příjemce*)  2 794 941,20 15 

*) rozdíl celkových způsobilých výdajů projektu a poskytnuté dotace, případné vícepráce zde nejsou zahrnuty

loga
Aktuálně
Archiv aktualit