Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), zveřejňuje příspěvková organizace výroční zprávu za rok 2015 o své činnosti v poskytování informací podle citovaného zákona.

 

a)  počet podaných žádostí o informace  1
   počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  0
b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0
c)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,  /
d)  výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
e)   počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
f)   další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Aktuálně
Archiv aktualit