Pomoc obcím zasaženým povodněmi a záplavami!

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) reaguje na mimořádné události, které postihly i Královéhradecký kraj, a vyhlašuje dotační program pro obce zaměřený na odstraňování škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020.

 

Celková alokace programu:    250 mil. Kč

Výše dotace:                         až 100 % uznatelných nákladů

Termín podání žádostí:          do 31. 8. 2020

Způsob podání:                     do datové schránky SFDI (e5qaihb)

Oprávněný příjemce:            obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část) a svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce v souladu s předmětem jeho činnosti

Způsob hodnocení:               po kontrole formálních náležitostí dle data podání až do vyčerpání alokace

 

Finanční prostředky lze poskytnout na financování oprav nebo rekonstrukcí povodní či záplavou prokazatelně poškozené dopravní infrastruktury:

  • v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo v rámci opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona,
  • cyklistických stezek nebo jízdních pruhů pro cyklisty ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona vč. rekonstrukcí sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty a jejich nasvětlení nebo
  • místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve smyslu § 2, odst. 1, písm. m) zákona.

 

Kompletní podmínky pro čerpání dotace jsou k dispozici na stránkách SFDI: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/povodne-2020/.

Aktuálně
Archiv aktualit