Podpora vzdělávání a další aktivity na krajských školách

Z této sumy půjde 6,5 milionu korun do oblastí rozvoj nadání, regionální soutěže, prevence rizikového chování a zdravý životní styl, etická výchova, volnočasové aktivity, sport a tělovýchova, životní prostředí a environmentální výchova. Na polytechnickou výchovu a podporu digitálního vzdělávání kraj vyčlenil 4,5 milionu korun.

Školy si mohou každoročně požádat o finanční podporu na aktivity zaměřené na polytechnické a digitální vzdělávání. Prostředky získají na nákup polytechnických stavebnic, experimentálních a robotických sad, komponent modulárních měřicích systémů nebo na doplnění vybavení odborných učeben, dále pak na moderní digitální nástroje přinášející inovace ve vzdělávání.

O finanční podporu žádaly školy, které Královéhradecký kraj zřizuje (54 středních škol, 20 základních škol, 10 mateřských škol a 8 vyšších odborných škol) a dvě školská zařízení (Domov mládeže, internát a školní jídelna Hradec Králové, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální poradenské centrum Hradec Králové). Školy ostatních zřizovatelů již žádaly na rozvoj činností s dětmi a mládeží prostřednictvím krajských dotačních programů.

Rozsáhlé a pozitivní změny potřebné pro kvalitu středního vzdělávání přináší i realizace projektů podpořených z prostředků evropských strukturálních fondů, jejichž spolufinancování a předfinancování kraj zajišťuje ze svých prostředků.

Centrum investic, rozvoje a inovací nyní pracuje na dvou projektech, které jsou ve fázi přípravy a zahájení realizace podle projektových žádostí. Jedná se o Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova a dále Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při Pedagogické psychologické poradně v Trutnově.

Je dobré připomenout, že se naši projektoví manažeři loni podíleli na projektech z  Integrovaného regionálního operačního programu. Jednalo se o šestnáct projektů za zhruba 428 milionů korun. Převážně šlo o rekonstrukce a modernizace škol, přístavby dílen, vybavení škol novým technickým vybavením, moderními datovými sítěmi. Školy byly úspěšné i s projekty, kterými u žáků rozvíjejí aktivity v oblasti volného času, a to v celkovém objemu 21 milionů korun.

Aktuálně
Archiv aktualit