Platforma pro dostupné bydlení se sešla již potřetí

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za přítomnosti náměstka hejtmana Vladimíra Dernera odpovědného za oblast sociálních věcí uskutečnilo třetí setkání Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje.

Cílem setkávání zástupců institucí, které se věnují této problematice je přenos informací, sdílení dobré praxe a koordinace aktivit. Do její činnosti jsou zapojeni zástupci Královéhradeckého kraje, Agentury pro sociální začleňování, MMR, MPSV, Úřadu práce, zástupci obcí a MAS v KHK, Univerzita Hradec Králové, Oblastní charita v Hradci Králové, zástupci neziskového sektoru a sociálních podniků a další aktéři pracující s cílovými skupinami sociálního bydlení (vazební věznice, dětský domov apod.).

Zástupci CIRI informovali přítomné o realizovaných aktivitách a vyzvali k pokračování spolupráce, především při hledání a šíření příklad dobré praxe, kterou můžeme prezentovat v rámci webové platformy www.dostupnebydlenihk.cz a šířit mezi laickou i odbornou veřejnost.

Odbor sociálních věcí KÚ KHK představil výsledky dotazníkového šetření, které provedl v uplynulých měsících mezi obcemi s rozšířenou působností a obcemi s pověřeným obecním úřadem v Královéhradeckém kraji. Cílem šetření bylo zmapování množných variant bydlení jako nástrojů pomoci na úrovni obcí pro osoby v bytové nouzi. Zástupci CIRI následně seznámili přítomné s výsledky demografické prognózy Královéhradeckého kraje do roku 2050 a projednali řešení problematiky dostupného bydlení v rámci aktuální Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+.

Posledním bodem programu byla informace o přípravě inovačního projektu Agentury pro sociální začleňování, který by přispět k prosazování proaktivních, evidence-based přístupů k tvorbě politik sociálního začleňování na všech úrovních veřejné správy. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření sítě aktérů z různých úrovní veřejné správy spolupracujících při sdílení a analýze dat a vytváření politik.  Královéhradecký kraj by se do projektu mohl zapojit právě v oblasti dostupného a sociálního bydlení, v nejbližší době tak dojde ve spolupráci se členy Platformy ke specifikaci konkrétních aktivit.

3.Platforma dostupného bydlení

Náměstek KHK pro sociální oblast Vladimír Derner
3. Platforma dostupného bydlení 2
3. Platforma dostupného bydlení 3
Aktuálně
Archiv aktualit