Osud Kopidlenska nám není lhostejný

Pod záštitou Regionální stálé konference Královéhradeckého a Středočeského kraje zástupci obou regionů v rámci tohoto pracovního jednání hledali možnosti všestranného a udržitelného rozvoje Kopidlenska. Tato oblast ležící na periferii obou krajů se vyznačuje vyšší nezaměstnaností, zhoršenou dopravní dostupností a infrastrukturou, vyšším podílem primárního sektoru či zhoršujícím se demografickým vývojem a sociálně-ekonomických ukazatelů.

Předmětem tohoto unikátního setkání, které spolupořádalo i Centrum investic, rozvoje a inovací, byla otevřená diskuze především o konkrétních místních problémech v oblasti dopravní dostupnosti a obslužnosti (zejména stav silnic II. a III. třídy a dopravní obslužnost přes hranice obou krajů), o sociální integraci či občanské vybavenosti a dalších problémech, včetně možného financování z krajských dotačních titulů a fondů EU. Zazněly inspirativní příklady dobré praxe, pohled akademické sféry zastoupené Radimem Perlínem z Přírodovědecké fakulty UK a možnosti využít k řešení problémů i dnes často skloňované „smart“ řešení, zvyšující komfort místních obyvatel.

Mnohé náměty, které zde zazněly, budou řešeny na úrovni krajských samospráv. Tato forma setkání je jednou z cest, jak posilovat spolupráci v území, vytvořit podmínky pro kooperaci, jak probudit území a být nápomocni tam, kde je ohrožen vyvážený a udržitelný rozvoj území.

Díky otevřené diskuzi se starosty dotčených obcí promítneme konkrétní podněty při přípravě projektů, které zlepší stávající komplikovanou situaci na Kopidlnsku. Je potěšující, že ve spolupráci s kolegy ze Středočeského kraje, akademickou sférou nebo podnikateli nacházíme příklady dobré praxe, které jsou nezbytné pro další rozvoj této oblasti,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, grantu, dotací a cestovního ruchu Pavel Hečko.

Obce trápí například nedostatek finančních prostředků na vybudování vodohospodářské infrastruktury, chybějící obchvat či početná skupina nepřizpůsobivých občanů, díky které je tato oblast v regionu vyloučenou lokalitou.

Problémy s rozvojem Kopidlenska se mimo jiné dotýkají i středního školství. Ve zhruba dvoutisícovém městě sídlí střední zahradnická škola se sedmdesátiletou historií. „Škola má díky lokálním problémům alarmující nedostatek žáků. Tato oblast urgentně potřebuje naši pomoc, ze které bude profitovat i zdejší škola,“ dodala náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Prezentace ke stažení.

Aktuálně
Archiv aktualit