Poslední výzvy OPŽP v letošním roce

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky nové a dle uveřejněného harmonogramu letos i poslední výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6.
 
Žádosti o podporu v rámci LVIII. výzvy jsou přijímány od 5. března do 15. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:
Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní
1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
 
Oblast podpory 2.2 Omezování emisí
 
Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží
 
Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
 
Žádosti o podporu v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. května 2014 v následujících oblastech podpory:
Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší
2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
 
Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:
Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
3.2.1. Realizace úspor energie
3.2.2. Využívání odpadního tepla
 

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách Opearčního programu životní prostředí www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci těchto výzev jsou uvedeny v textech jednotlivých výzev na odkazu Dokumenty k LVIII. LIX. a LX. výzvě věnujte jim proto náležitou pozornost.

Aktuálně
Archiv aktualit