Modernizace VOŠ a SPŠ v Rychnově n.K.

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 byla modernizována v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Tato investiční akce byla zařazena do projektu na základě Usnesení vlády České republiky č. 97 ze dne 9. 2. 2015 a následně Usnesení vlády České republiky č. 469 ze dne 21. 6. 2017, jejichž cílem je podpořit realizaci nové strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zároveň podpořit vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury, akce v oblasti školství, volnočasových aktivit a zdravotnictví v Královéhradeckém kraji.

Záměrem této výše citované akce je postupná rekonstrukce objektů v areálech VOŠ, SPŠ a SOU v Rychnově nad Kněžnou, která byla rozdělena do dvou etap, I. etapa – stavební úpravy v areálu U Stadionu, II. etapa – stavební úpravy v areálu Na Jamách a navázala tak na již zrekonstruované části v rámci podpory průmyslové zóny v letech 2008-2009.

Škola má v současnosti cca 750 žáků s nabídkou oborů prioritně zaměřených na technické obory (učební – autoelektrikář, karosář, autolakýrník, mechanik opravář motorových vozidel, studijní – strojírenství a autotronik, vyšší odborné studium v oboru Automobilová diagnostika a servis). Hlavním partnerem školy je firma ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách, se kterou škola uzavřela smlouvu o vzájemné spolupráci a smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování. Na základě těchto smluv ŠA poskytuje škole pomůcky k výuce (části vozidel nebo celé funkční modely). Škola zajišťuje pro zaměstnance partnera kurzy a školení a v rámci možností RVP zařazuje do výuky požadavky přímo z praxe. Téměř 35 % absolventů školy výše uvedených oborů nachází uplatnění ve firmě Škoda Auto. Aby se spolupráce mezi oběma subjekty mohla dále úspěšně rozvíjet, je nutné zkvalitnit technický stav některých objektů školy a současně i vybavení a pomůcky k výuce uvnitř objektů.

Prvním krokem jsou právě dokončené stavební úpravy objektu v areálu U Stadionu včetně částečné výměny stávajících strojů a technologie sloužící pro výuku. 14. září 2017 byla zrekonstruovaná část školy areálu U Stadionu slavnostně předána do užívání školy za přítomnosti pana hejtmana Jiřího Štěpána, pana senátora Miroslava Antla a dalších významných představitelů Královéhradeckého kraje, města Rychnov nad Kněžnou a závodu Škoda Auto a.s.

Celkové náklady akce činí 65 mil. Kč bez DPH a byla financována z 90 % ze státní dotace, 10 % pak vlastní zdroje Královéhradeckého kraje.

Finanční náročnost technologického vybavení odpovídala téměř 29 mil. Kč bez DPH. Byly dodány špičkové technologie vystřihovacího a ohraňovacího lisu, pístový zvedák automobilů, zkušebna výkonu pro vozidla v novém objektu motorové brzdy včetně zouvačky a vyvažovačky, dílny byly vybaveny novými soustruhy, frézami, sloupovými vrtačkami, bruskami, ohýbačkami, strojními nůžkami a pracovními stoly a bylo doplněno i vybavení kovárny.

Stavební úpravy objektu v areálu U Stadionu spočívaly v úpravě učeben, prostorů účtárny, dílen pro kovoobrábění (frézárna, soustružna, nástrojárna, montážní hala, trhačka), úpravy vstupního objektu s halou, nástrojárny, kovárny, skladu a truhlárny, svařovny, strojovny vzduchotechniky se sklady. Ve stávající vstupní hale školy byly nově umístěny pro zvýšení bezpečnosti turnikety pro evidenci příchodů a odchodů všech osob pohybujících se v prostorách školy. Na tyto stavebně upravované prostory uvnitř objektu navazují další stávající prostory včetně zpevněných a nezpevněných ploch. V rekonstruovaných prostorech školy byly provedeny malé dispoziční úpravy tak, aby to maximálně vyhovovalo provozu školy.  V proluce mezi stávající chodbou a stávajícím objektem „CNC“ strojů na severozápadní fasádě hlavního objektu školy je nově umístěna novostavba pro motorovou brzdu. Nově je na dvoře vedle stávajícího skladu umístěna přístavba skladu hořlavých kapalin.

Účel užívání zrekonstruovaných prostorů zůstal zachován beze změn oproti současnému stavu.

Všechny rekonstruované prostory mají nové podlahové konstrukce v jedné úrovni. Byly zrekonstruovány zdravotně technické instalace včetně vnitřního rozvodu požární vody, rozvod technických plynů a stlačeného vzduchu, byla řešena vzduchotechnika v dílenských provozech, nové rozvody vytápění včetně řízení a regulace, přičemž zdroj tepla zůstal zachován. Stavební úpravy zahrnuly i silnoproudé a slaboproudé rozvody včetně strukturované kabeláže, EZS, integrovaného docházkového sytému a kamer. Všechny vnitřní prostory mají nové povrchové úpravy stěn a stropů. Nově byla řešena i obálka rekonstruovaných prostorů včetně výměny výplní otvorů. Byla upravena i zpevněná asfaltová plocha uvnitř areálu jako napojení nového objektu motorové brzdy. Součástí byla i přeložka stávajících kabelů ČEZ, které se nacházely v místě přístavby motorové brzdy.

V příštím roce školu čekají stavební úpravy v areálu „Na Jamách“ jako II. etapa Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou.  Předpokládané náklady jsou ve výši 68 mil. Kč bez DPH.

Na obě etapy zpracovala projektovou dokumentaci firma KANIA s.r.o. z Ostravy.  Realizaci stavebních úprav I. etapy provedla stavební firma STYLBAU s.r.o. z Hradce Králové, technický dozor na stavbě během realizace zajistila firma Ingeniring Krkonoše a.s. z Trutnova.
 
Celou akci zajišťuje a administruje Centrum průmyslových zón.
 
foto 5
foto 4

foto 3

foto 1foto 2foto 7foto 6 

foto 8

 

Aktuálně
Archiv aktualit