Královéhradecký kraj aktualizoval svou RIS3 Strategii inteligentní specializace

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 18. 6. aktualizovanou RIS3 pro období 2018—2022.

Jeden z hlavních nástrojů Královéhradeckého kraje pro rozvoj výzkumného a inovačního ekosystému a konkurenceschopnosti založené na znalostech prošel svou aktualizací platnou na následujících pět let.

S pojmem RIS3 se v posledních letech setkáváme celkem pravidelně, co všechno v sobě zkratka ukrývá? Pojem vychází z anglického Research and innovation strategies for smart specialisation a jedná se o výzkumné a inovační strategie (tzv. S3 strategie). RIS3 je připravována jak na národní, tak na krajské úrovni, přičemž v jednotlivých krajích jsou strategie „šité na míru“ konkrétním podmínkám a potřebám příslušného regionu a jsou známy jako tzv. Krajské přílohy k Národní RIS 3 strategii. Existence RIS3 strategií je podmínkou pro čerpání evropských dotací, finanční prostředky na výzkum a inovace tak mohou být směřovány do konkurenceschopných oblastí s vysokým potenciálem. Druhý pojem, který si zaslouží své osvětlení, je tzv. inteligentní specializace, kterou lze jednoduše vysvětlit jako strategický přístup k ekonomickému rozvoji regionu v oblasti výzkumu a inovací. Představuje proces identifikování příležitostí a pozitivních stránek regionu, který může profitovat ze specializace v konkrétní oblasti vědy, výzkumu či technologiích.

V Královéhradeckém kraji vznikala původní RIS3 strategie za aktivní účasti klíčových aktérů z podnikatelské a výzkumné sféry, zprostředkujících organizací i veřejné správy. Finální podoba strategie, tedy Krajská příloha k Národní RIS3 strategii, byla v červnu 2014 schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Dokument definoval priority, klíčové obory, domény specializace i mezioborovou spolupráci, díky čemuž byl nastaven regionální inovační systém.

V letošním roce došlo k aktualizaci strategie, a to na období let 2018–2022. Centrum investic, rozvoje a inovací, společně s Odborem regionálního rozvoje grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zpracovalo analýzy primárních a sekundárních dat vědy, výzkumu, vývoje a inovací a využilo závěrů terénního mapování inovačních kapacit 31 firem v kraji. V rámci aktualizace byly zohledněny průběžné podněty získané během zasedání tří Krajských inovačních platforem či Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Dalším ze vstupů pro aktualizaci byla Marketingová strategie a komunikační plán Regionální inovační

značky Královéhradeckého kraje nebo činnost RIS3 developerů na přípravě a realizaci vybraných RIS3 strategických intervencí (jmenovitě projekt Zaměstnaný absolvent nebo Královéhradecký kraj – Chytrý region). Aktualizace přinesla optimalizaci indikátorové soustavy, revizi typových aktivit, doplnění popisu cílů a zpřesnění oborových domén specializace Královéhradeckého kraje, a to zejména díky analytickým podkladům, průběžnému sledování výzkumných a technologických trendů s potenciálním dopadem do regionu, organizovaným pracovním skupinám a následnému dotazníkovému šetření. Aktuální znění Krajské přílohy k Národní RIS3 strategii bylo v červnu letošního roku schváleno Radou a následně i Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.

„RIS3 strategie zajišťuje lepší součinnost mezi různými evropskými, národními a regionálními politikami. Její implementace na naší, tedy regionální úrovni usiluje o maximální zapojení a spolupráci zainteresovaných stran ze soukromého, akademického i veřejného sektoru, čímž přispívá ke zvýšení investic do oblasti výzkumu a inovací v kraji“, dodává Bc. Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. Podrobnější informace o aktualizaci RIS3 naleznete na stránkách www.proinovace.cz

OP_VVV

Aktuálně
Archiv aktualit