Klíčová oblast změn D: Implementace a marketing RIS3

Klíčová oblast změny je zaměřena v prvé řadě na posílení aktivit složek implementace RIS3 v Královéhradeckém kraji. Strategickou funkci plní na svých pravidelných zasedáních Rada pro výzkum, vývoj inovace Královéhradeckého kraje. Roli výkonné jednotky RIS3 plní Centrum investic, rozvoje a inovací. V regionu se setkávají Krajské inovační platformy. Implementace RIS3 KHK je realizována pomocí akčních a komunikačních plánů sestávajících z konkrétních projektů/aktivit. Klíčová oblast změny je dále zaměřena na posilování koordinace a spolupráce klíčových hráčů triple/quadruple helix (tj. sektoru podnikatelského, vysokoškolského, VaV sektoru i sféry veřejnosprávní a sektoru uživatelů). Cílem je větší koordinace činností jednotlivých hráčů a v regionu působících partnerství, jejich zapojení do tvorby akčních plánů, navazující odstranění duplicitních aktivit resp. snaha buď o jejich sdílení, nebo komplementaritu. Kromě společných VaVaI aktivit, které jsou nejcennějším výsledkem vzájemné kooperace, je potřeba posilovat společné marketingové aktivity a prezentaci VaVaI profilu regionu navenek, a to v rámci ČR, ale i mimo ni. Ať už se bude jednat o společně pořádané události, sdílený kalendář krajských akcí či aplikaci marketingové strategie a komunikačního plánu v praxi. Ta by měla zajistit adekvátní propagaci vybraných komunikačních témat rozličnými online a offline komunikačními kanály. 

 

Klíčová oblast změn D: Implementace a marketing RIS3

Strategické cíle v klíčové oblasti změn D:

- strategický cíl D.1. Posílit implementační kapacity RIS3 a zintenzivnit propagaci krajského VaVaI systému 

 

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Počet schválených strategických intervencí k zařazení do Akčního plánu krajské RIS3 se zahájenou realizací ve sledovaném roce

Počet stakeholderů, kteří využívají Regionální inovační značku v rámci vlastních propagačních aktivit

Strategický cíl D.1. Posílit implementační kapacity RIS3 a zintenzivnit propagaci krajského VaVaI systému

Implementace RIS3 v regionu je po strategické linii zajišťována pravidelnými zasedáními Rady pro výzkum, vývoj a inovace KHK. CIRI jako výkonná jednotka implementace RIS3 disponuje RIS3 týmem pracovníků, kteří organizačně zajišťují chod RVVI KHK, koordinují přípravu akčních a komunikačních plánů, řídí setkávání inovačních platforem, připravují a realizují vybraná schémata/projekty z akčních plánů. Do aktivit RIS3 je zapojena kritická masa vzájemně kooperujících subjektů triple/quadruple helix, které společně propagují a medializují region také prostřednictvím Regionální inovační značky.

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace

Specifický cíl D.1.1. Zajištění strategického řízení realizace RIS3 KHK

 • Počet zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje
  • Zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace KHK
  • Aktualizace Regionální inovační strategie KHK
  • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Specifický cíl D.1.2. Zajištění výkonné realizace RIS3 KHK

 • Počet vyhodnocených akčních plánů RIS3 KHK
 • Počet projektů ve schváleném Akčním plánu ke krajské RIS3 strategii se zahájenou realizací
 • Počet setkání Krajských inovačních platforem
  • Kvalitní tým pro realizaci RIS3 KHK (chod týmu, vzdělávání, stáže, externí služby, …)
  • Zasedání Krajských inovačních platforem
  • Mapování trendů, produkčních sítí a řetězců v doménách RIS3 KHK
  • Podpora přípravy projektů naplňujících RIS3 (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Specifický cíl D.1.3. Posílení sdíleného marketingu, propagace a vzájemné spolupráce krajského VaVaI systému 

 • Četnost setkání Platformy regionální inovační značky
 • Schválená marketingové strategie RIZ
 • Počet zrealizovaných měření vnímání RIZ
 • Mediální kampaně včetně propagačních materiálů
 • Soutěže a konference (např. soutěž Inovační firma roku v Královéhradeckém kraji)
 • Sdílené internetové portály (např. www.chytryregion.cz)
 • Propagace výsledků/ úspěchů VaVaI stakeholderů
 • Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje
 • Průzkumy vnímání RIZ u příslušných cílových skupin
 • Setkání Platformy Regionální inovační značky Královéhradeckého kraje
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Marketingová strategie a komunikační plán Regionální inovační značky Královéhradeckého kraje

Národní výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3)

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Shoda klíčových hráčů na odstranění duplicitních aktivit a připojení se k myšlence větší koordinace regionálního VaVaI systému včetně sdíleného marketingu

Sladění rozsahu kompetencí a působnosti některých překrývajících se organizací, poradních orgánů, střechových organizací a organizací koordinace a implementace Strukturálních fondů EU 2014+

Společný, sdílený marketing bude aplikovatelný a dlouhodobě udržitelný pouze za předpokladu, že na aktivitách budou participovat regionální VaVaI stakeholdeři, potažmo Platforma Regionální inovační značky (PRIZ)

Aktuálně
Archiv aktualit