Klíčová oblast změn C: Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace

Klíčová oblast změny je zaměřena v prvé řadě na řešení některých příčin nezaměstnanosti absolventů v Královéhradeckém kraji. Předpokladem pro kvalitní vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy je jeho důsledné propojení s praxí a reálným životem, odpovídající materiální zázemí ve vzdělávacích institucích a motivovaní a profesionálně zdatní učitelé a další zaměstnanci. V regionu stejně jako v celé České republice existuje nepoměr mezi počtem míst na středních školách a počtem uchazečů o studium střední školy, který způsobuje celkový nárůst uchazečů o maturitní obory (potažmo absolventů maturitních oborů) na úkor uchazečů o obory s výučním listem (potažmo absolventů oborů s výučním listem). Je potřeba se zaměřit na výraznější přiblížení praktické výuky konkrétního oboru reálné praxi, aby absolventi jednotlivých oborů mohli být bez jakýchkoliv prodlev okamžitě využitelní v praxi. Příkladem takové snahy je podpora vzniku nového středoškolského textilního oboru, který přinese zásadní změnu ve spolupráci školy a zaměstnavatelů. Umožňoval by uvést do života prvky duálního systému a připravovat absolventy přesně pro potřeby firem.   V současné době je tedy nezbytně nutné zapojit zaměstnavatele do spolupráce již se základními školami (dále ZŠ) a poté i se středními a vysokými školami. Motivace žáků ke studiu oborů požadovaných trhem práce by měla přicházet právě od zaměstnavatelů a samozřejmě i profesně zdatných kariérových poradců. Cílem je podporovat obory vzdělání, jejichž absolventi chybí na trhu práce, zaměřovat se na okamžitou praktickou uplatnitelnost absolventů a rozvíjet spolupráci škol se zaměstnavateli (např. částečný přesun výuky do prostor podniků a firem, exkurze a stáže pro pedagogy i žáky) z důvodů přiblížení odborného vzdělávání žáků reálné praxi. V tomto směru je potřebné zvýšit úroveň a efektivitu kariérového poradenství, aby konkrétní obor studovali vždy jedinci s odpovídajícími schopnostmi, předpoklady a zájmy. V současné době se na národní úrovni velmi intenzivně řeší začlenění žáků hendikepovaných do běžného vyučovacího procesu. Neméně důležitá je však kvalifikovaná a systematická práce s dětmi a žáky nadanými a mimořádně nadanými s cílem maximálního využití jejich potenciálu. Z toho důvodu je cílem Královéhradeckého kraje podporovat školy, pedagogy a další aktéry, kteří mají zkušenosti tohoto typu, a aktivity, které vedou k dosažení maxima potenciálu nadaných či mimořádně nadaných dětí a žáků.  V co největší míře je třeba zavést a podporovat v primárním a sekundárním školství systém identifikace talentovaných jedinců a péče o ně.  Cílovým stavem je situace, kdy veřejná správa průběžně mapuje potřeby firem v regionu, celkovou situaci na trhu práce a získává zpětnou vazbu na kvalitu absolventů. Vzdělávací soustava spolupracuje se zaměstnavateli a přizpůsobuje v maximální možné míře profil absolventa požadavkům trhu práce. Především v primárním a sekundárním školství je zaveden systém identifikace a práce s talenty, včetně rozvoje osob provádějících kariérní poradenství. Je nastaven systém dalšího vzdělávání pro pracovníky ve školství s důrazem na kooperaci s firmami. Pro efektivní implementaci RIS3 v Královéhradeckém kraji je zajištěn chod Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, výkonné jednotky RIS3 a jejího RIS3 týmu a také podnikatelských inovačních platforem.

 

 

Klíčová oblast změn C: Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace

Strategické cíle v klíčové oblasti změn C:

- strategický cíl C.1. Zvýšit kvalitu absolventů a pedagogů

 

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Míra nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol

Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol

Strategický cíl C.1. Zvýšit kvalitu absolventů a pedagogů

Veřejná správa průběžně mapuje potřeby firem v regionu, celkovou situaci na trhu práce a získává zpětnou vazbu na kvalitu absolventů s důrazem na technické a přírodovědné obory. Vzdělávací soustava spolupracuje se zaměstnavateli a přizpůsobuje v maximální možné míře profil absolventa požadavkům trhu práce. Především v primárním a sekundárním školství je zaveden systém identifikace a práce s talenty, včetně rozvoje osob provádějících kariérní poradenství. Je nastaven systém dalšího vzdělávání pro pracovníky ve školství s důrazem na kooperaci s firmami.

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace

Specifický cíl C.1.1. Posílit kvalitu absolventů počátečního vzdělávání s důrazem na technické/ přírodovědné obory a popularizační aktivity

 • podíl absolventů technických/přírodovědných oborů SŠ a VOŠ na celkovém počtu absolventů SŠ a VOŠ
 • Podíl absolventů technických/přírodovědných oborů VŠ na celkovém počtu absolventů VŠ
 • Počet zahraničních studentů na VŠ

 

 • Aktivity popularizace vědy a techniky
 • Pozitivní propagace technických a přírodovědných oborů a VaVaI obecně široké veřejnosti
 • Rozvoj spolupráce ZŠ a SŠ, popřípadě MŠ a ZŠ při výuce technických a přírodovědných oborů
 • Využívání efektivních metod výuky (např. digitální vzdělávání)
 • Rozvoj volnočasových aktivit dětí, žáků a studentů směřujících k rozvoji technických a přírodovědných dovedností (zájmové a neformální vzdělávání, soutěže, populárně-naučný výklad tématu, kroužky na ZŠ apod.)
 • Rozvoj spolupráce mezi středními školami a výzkumnými organizacemi
 • Stipendia či jiné formy motivace žáků
 • Odborná jazyková příprava žáků (např. metoda CLIL apod.)
 • Rozvoj aktivit posilujících podnikavost (finanční gramotnost, netechnické kompetence, základy podnikání, podnikatelské soutěže – podnikatelské záměry, virtuální firmy…)
 • Upgrade vzdělávací infrastruktury a zařízení
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)

Specifický cíl C.1.2. Posílit spolupráci vzdělávacích institucí s podnikatelským sektorem

  • Počet projektů realizovaných v rámci TPZ KHK zaměřených na spolupráci vzdělávacích institucí s podnikatelským sektorem
  • Počet osob (z cílových skupin) zapojených do aktivit TPZ zaměřených na spolupráci vzdělávacích institucí s podnikatelským sektorem
  • Počet škol s prvky duálního vzdělávání

 

 • Systém periodické analýzy potřeb firem v regionu ve vztahu k absolventům SŠ, VŠ
 • Spolupráce škol a firem na úpravě kurikul a kompetenčních modelů absolventů SŠ, VŠ
 • Spolupráce kariérních poradců škol s firemní sférou
 • Stáže/odborné praxe žáků/studentů ve firmách
 • Setkání žáků a studentů s úspěšnými podnikateli – příklady táhnou, motivace k podnikání, kariérové dny
 • Podpora vzdělávacích aktivit mimo teritorium školy
 • Podpora vyučování za účasti osob z praxe
 • Spolupráce členů Teritoriálního paktu zaměstnanosti KHK
 • Tvorba závěrečných a např. ročníkových prací dle témat zadaných firmami
 • Letní školy realizované ve spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Platforma spolupráce škol, zaměstnavatelů a institucí trhu práce
 • Oborová setkání v rámci podpory spolupráce pedagogů se zaměstnavateli
 • Zavedení prvků duálního vzdělávání na středních školách, vytvoření podmínek pro praktické vzdělávání realizované a garantované firemním sektorem – odborná příprava v prostředí firem
 • Internetové portály, jako např. www.zamestnanyregion.cz
 • Další aktivity vedoucí k vytváření funkčního vztahu mezi vzdělávacím a podnikatelským sektorem a navázání dlouhodobé spolupráce
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)

Specifický cíl C.1.3. Zavést systém péče o talenty v počátečním vzdělávání

 • Podíl počtu škol a školských zařízení registrovaných do Krajské sítě podpory nadání Královéhradeckého kraje na celkovém počtu škol a školských zařízení
 • Počet realizovaných aktivit podpory nadání v rámci Krajské sítě podpory nadání Královéhradeckého kraje
 • Zavedení systému identifikace a práce s talenty MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,VŠ (příprava systému, metodiky, školení a stáže kariérních poradců, aktivity kariérního poradenství)
 • Rozvoj spolupráce ZŠ a SŠ při péči o talenty, sdílení dobré praxe a osvědčených metod mezi pedagogy
 • Pořádání aktivit pro nadané žáky (objevitelské, výzkumné aktivity apod.)
 • Příprava a realizace konkrétních nástrojů pro identifikované talenty
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Specifický cíl C.1.4. Posílit kvalitu pedagogů

 • Počet pedagogických pracovníků institucí počátečního vzdělávání v KHK, kteří obdrželi bagatelní podporu v rámci projektu I-KAP zaměřenou na rozvoj oblastí polytechnického a odborného vzdělávání a oblasti spolupráce se zaměstnavateli
 • Počet studentů pedagogických fakult účastnících se zahraničních stáží/pobytů
 • Počet zaměstnanců pedagogických fakult účastnících se zahraničních stáží/pobytů
 • Počet stáží VŠ pedagogů ve firmách
 • Stáže pedagogů ve firmách
 • Participace lidí z praxe na výuce SŠ, VŠ
 • Zajištění dalšího odborného vzdělávání pedagogů
 • Rozvoj pregraduálního vzdělávání (praxe studentů – budoucích učitelů a rozvoj kompetencí akademických pracovníků vzdělávajících budoucí učitele)
 • Motivační aktivity pro účast pedagogů na poskytování služeb dalšího vzdělávání
 • Odborně popularizační akce pro pedagogické pracovníky v rámci sdílení zkušeností
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Národní výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3)

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Ochota vzdělávacích institucí, firem a organizací trhu práce spolupracovat na smysluplných aktivitách reagujících na potřeby firem (Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje)

Zájem žáků a studentů o technické a přírodovědné obory

Existence příkladů dobré praxe ve firmách a výzkumných organizacích, které lze popularizovat

Zájem firem účastnit se výuky v sekundárním a terciérním vzdělávání

Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do pracovního procesu

Zvyšování kvality výuky

Implementace moderních nástrojů pro zefektivnění výuky a zvyšování motivace pedagogů a žáků

K lepšímu využití potenciálu vzdělávacího systému v Královéhradeckém kraji budou vytvořeny dvě stěžejní strategie, a to pro oblast digitalizace vzdělávání a pro práci s nadanými dětmi a žáky. V oblasti digitalizace předpokládáme cíleně zaměřené vybavení škol, popřípadě dalších institucí, softwarem a hardwarem, a to s aktivním zapojením a podporou ze strany zaměstnavatelů v regionu. Dále předpokládáme posun směrem k efektivnějšímu způsobu vyučování s využitím zkušeností z ostatních evropských zemí (Finsko, Slovensko) a prostřednictvím kvalitnější motivace a vzdělávání pedagogů.

 

Aktuálně
Archiv aktualit