Klíčová oblast změn B: Excelentní veřejný výzkum pro aplikace

Klíčová oblast změn B: Excelentní veřejný výzkum pro aplikace

Klíčová oblast změn je zaměřena na posílení orientace výzkumných organizací na aplikační témata a rozšíření aktivit spolupráce s konečnými uživateli buď formou poskytování VaV vstupů do procesu umisťování nových/inovovaných výrobků firmami na trh nebo poskytování mezinárodně excelentních výstupů využitelných veřejným sektorem, jako je např. armáda nebo zdravotnický systém. Dále se zaměřuje na efektivní systém spolupráce s firmami na společných VaV aktivitách a realizaci více úspěšných případů komercializace. Všechny výše uvedené okruhy by se měly promítnout také do vyššího podílu výdajů vládního a vysokoškolského sektoru financovaných podnikatelským sektorem.

Spolupráce s aplikační sférou se promítne do oblasti lidských zdrojů ve formě nejrůznějších mobilit studentů a zaměstnanců s cílem posilovat a zkvalitňovat výzkumné týmy.  Více VaV pracovníků bude zapojeno do projektů spolupráce s aplikační sférou v nejrůznějších formách. Pomocí tematických a cílených akcí a informačních technologií bude zvyšována vzájemná informovanost výzkumné infrastruktury a aplikační sféry potřebách, poptávce a nabídce VaVaI kapacit pro společné aktivity. Pomocí různých školících aktivit bude zvyšováno povědomí pracovníků akademické sféry o pravidlech podnikání a problematice ochrany duševního vlastnictví. Budou rozvíjeny nástroje umožňující ověřit technickou a komerční uplatnitelnost výsledků výzkumu a vývoje.

Cílovým stavem je situace, kdy výzkumné organizace v regionu efektivně spolupracují s aplikační sférou na projektech smluvního/kolaborativního výzkumu a rozvíjejí společně s firmami lidské kapacity pro výzkum a vývoj. Výzkumné organizace v regionu mají efektivně nastaven vnitřní systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a generují výsledky pro konečného uživatele v podobě buď konkrétního tržně úspěšného obchodního případu komercializace nebo veřejného uživatele výsledků, jako je např. armáda, zdravotnický systém apod.

 

Klíčová oblast změn B: Excelentní veřejný výzkum pro aplikace

Strategické cíle v klíčové oblasti změn B:

- strategický cíl B.1. Posílení aplikační výkonnosti výzkumných organizací

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Objem realizovaného kolaborativního výzkumu (domácího a mezinárodního) v Kč

Tržby výzkumných organizací z komercializace

 

Strategický cíl B.1. Posílení aplikační výkonnosti výzkumných organizací

Výzkumné organizace v regionu efektivně spolupracují s aplikační sférou na projektech smluvního/kolaborativního výzkumu a rozvíjejí společně s firmami lidské kapacity pro výzkum a vývoj. Výzkumné organizace v regionu mají efektivně nastaven vnitřní systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a generují výsledky pro konečného uživatele v podobě buď konkrétního tržně úspěšného obchodního případu komercializace nebo veřejného uživatele výsledků, jako je např. armáda, zdravotnický systém apod.

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace

Specifický cíl B.1.1. Posílit relevanci výzkumných a vývojových aktivit výzkumných organizací ve vztahu k aplikacím

 • Počet projektů VaVaI spolupráce krajských výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Počet realizovaných projektů mezinárodní výzkumné spolupráce (např. H2020)
 • Příjmy ze smluvního výzkumu

 

 • Networkingová, matchmakingová setkání
 • Realizace kolaborativních VaV projektů a smluvního výzkumu
 • Upgrade infrastruktury a zařízení výzkumných organizací
 • Navazování (mezi)oborových partnerství VO a firem
 • Sdílení best-practises se zahraničními výzkumnými organizacemi
 • Poradenství (dotační, partner-search)
 • Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)

Specifický cíl B.1.2. Zvýšit (mezinárodní) mobilitu lidských zdrojů ve výzkumných organizacích

 • Počet zahraničních výzkumných pracovníků v krajských výzkumných organizacích s délkou pobytu >1 měsíc
 • Počet výzkumných pracovníků krajských výzkumných organizací s délkou pobytu v zahraničí >1 měsíc
 • Podíl studentů doktorského studia na celkovém počtu studentů VŠ v kraji
  • Mobility VaV pracovníků z KHK do zahraničí
  • Mobility VaV pracovníků ze zahraničí do KHK
  • Asistenční služby pro příchozí zahraniční pracovníky VaV
  • Aktivity VO na zatraktivnění doktorského studia
  • Rozvoj strategických mezinárodních partnerství a vazeb VaV institucí z ČR se zahraničím
  • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Specifický cíl B.1.3. Zvýšit míru komercializace výsledků výzkumných organizací

 • Počet případů dokončené komercializace (prodej patentu, poskytnutí licence, založení spin-off…)
 • Počet mezinárodních patentových přihlášek podaných VO
 • Aktivity center transferu technologií
 • Vzdělávání pracovníků center transferu technologií v oblastech spojených s komercializací
 • Aktivity ochrany duševního vlastnictví a průmyslových práv VO
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Národní výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3)

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Ochota a motivace výzkumných organizací k větší spolupráci s aplikační sférou

Nastavený systém komercializace ve výzkumných organizacích (směrnice, role, procesy, orgány)

Systém efektivní výměny informací na základě regionálního partnerství (Platforma investic, rozvoje a inovací KHK) – www.proinovace.cz

 

Aktuálně
Archiv aktualit