Klíčová oblast změn A: Zvýšení inovační výkonnosti firem

Klíčová oblast změn je zaměřena obecně na zvyšování inovační aktivity podniků. V prvé řadě se zaměřuje na počátek podnikatelského cyklu, protože motivace obyvatel k vlastní podnikatelské inovativní činnosti se neustále snižuje.  Stále nerozvinuté podhoubí pro rozvoj zajímavých podnikatelských záměrů, tzv. start-up scéna, vyžaduje větší zapojení všech relevantních stakeholderů tak, aby generovala více nových úspěšných firem, jejichž růst bude dlouhodobý a založený na inovacích. V druhé řadě se zaměřuje vlastní výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem, oborových a mezioborových seskupení v regionu s důrazem na mezinárodní aktivity. Jedná o využití aktivit, které budou motivovat stabilní firmy k úpravě strategického řízení s cílem zvýšení jejich VaVaI aktivit s cílem úspěšné expanze do nových segmentů a trhů[1]. Strukturálním problémem je nízká kooperace firem s výzkumnými organizacemi obecně. Klíčová oblast změn se snaží tyto dva světy více propojit a přimět ke společným projektům, které by vyústily v nové mezinárodně konkurenceschopné produkty. V kraji nepůsobí žádná vysoká škola/fakulta technického zaměření, která by oborově vázala na klíčové sektory krajské ekonomiky. Po absolvování střední školy musí studenti často nastoupit na technické obory mimo kraj a jejich motivace vrátit se po ukončení vysokoškolského studia zpět se snižuje. Cílem je umožnit firmám přilákat tyto potřebné kvalifikované absolventy a zaměstnance zpět do kraje.

Pro zvyšování počtu nových inovativních podnikatelských záměrů je potřeba motivovat občany k vlastní podnikatelské činnosti např. pomocí popularizačních a poradenských aktivit, které napomohou hladšímu startu podnikání, poskytnou kritický pohled na smysluplnost podnikatelského záměru a pomohou jeho rozvoji, škálovatelnosti a mezinárodní tržní expanzi. U zavedených firem se strategií založenou na výzkumu a vývoji je potřeba posilovat aktivity vedoucí ke zvýšeným výdajům firem (pod domácí i zahraniční kontrolou) a vnějších investorů na výzkumu a vývoj. Což je determinováno především rozvojem lidských zdrojů, materiálními podmínkami (infrastruktura, vybavení) a spoluprací s ostatními firmami a výzkumnými organizacemi na společných projektech s ideálně mezinárodním dopadem a následným úspěšným tržním uplatněním.

Cílovým stavem je situace, kdy je v regionu vytvořeno a udržováno prostředí pro zakládání nových inovativních firem (obecně je propagována a podněcována podnikavost). Novým nápadům jsou poskytovány služby usnadňující růst a mezinárodní expanzi. Existují nové podniky, které přežijí kritickou dobu rozjezdu podnikání do prvních komerčních úspěchů a fáze ziskovosti. Inovační aktivita firem v regionu roste. Roste počet firem provádějících VaV aktivity. Firmy rozvíjejí jak lidské, tak materiální kapacity pro výzkum a vývoj a spolupracují mezi sebou a s výzkumnými organizacemi na projektech s mezinárodním tržním uplatněním.

Klíčová oblast změn A: Zvýšení inovační výkonnosti firem

Strategické cíle v klíčové oblasti změn A:

- strategický cíl A.1. Zvýšit míru podnikatelské aktivity

- strategický cíl A.2. Posílit výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem, oborových a mezioborových seskupení s důrazem na mezinárodní aktivity

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Výdaje podnikatelského sektoru na výzkum a vývoj

Míra podnikatelské aktivity v kraji

Strategický cíl A.1. Zvýšit míru podnikatelské aktivity

V regionu je vytvořeno a udržováno prostředí pro zakládání nových inovativních firem (obecně je propagována a podněcována podnikavost). Novým nápadům jsou poskytovány služby usnadňující růst a mezinárodní expanzi.

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace

Specifický cíl A.1.1. Zvýšit počet nových inovativních firem s důrazem na akcelerační a inkubační služby

 • Počet firem využívajících služeb podpůrných organizací VaVaI (inkubační a akcelerační programy, CTT …)
 • Počet znalostně náročných firem využívajících služeb podpůrných organizací VaVaI (inkubační a akcelerační programy, CTT …)

 

 • Inkubační a akcelerační aktivity
 • Poradenství začínajícím i zavedeným podnikatelům
 • Vzdělávání pracovníků/expertů poskytujících akcelerační a inkubační služby
 • Popularizační akce – motivace k podnikání, best-practises úspěšných podnikatelů
 • Aktivity zlepšující přístup začínajících podnikatelů k alternativním zdrojům financování
 • Pořádání soutěží pro startup firmy (např. soutěž Inovační startup roku)
 • Zřízení finančního fondu pro startupy
 • Internacionalizace činností oborových platforem
 • Příprava krajských dotačních programů reflektujících specifické potřeby aktérů výzkumu a inovací
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)

Strategický cíl A.2. Posílit výzkumné, vývojové a inovační aktivity firem, oborových a mezioborových seskupení s důrazem na mezinárodní aktivity

Inovační aktivita firem v regionu roste. Firmy rozvíjejí jak lidské, tak materiální kapacity pro výzkum a vývoj a spolupracují mezi sebou a s výzkumnými organizacemi na projektech s mezinárodním tržním uplatněním.

Specifický cíl A.2.1. Zvýšit výzkumnou, vývojovou a inovační aktivitu firem, oborových a mezioborových seskupení s důrazem na mezinárodní aktivity

 • Objem vyčerpaných prostředků z mezinárodních programů dle domén specializace
 • Počet projektů VaVaI spolupráce firem s výzkumnými organizacemi v kraji
 • Podíl podniků s inovačními aktivitami (CIS)
 •  Aktivity pro navazování spolupráce firem a výzkumných organizací
 • Inovační a procesní audity – poradenství (např. interim manager)
 • Poradenství (dotační, partner-search, strategické řízení)
 • Networkingové akce a soutěže
 • Realizace domácích a zahraničních VaVaI aktivit firem
 • Marketingové aktivity (s cílením na nové zahraniční trhy)
 • Podpora zapojení do mezinárodních oborových a multioborových inovačních sítí
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Specifický cíl A.2.2. Zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků ve firmách

 • Počet zaměstnanců VaV v podnikatelském sektoru

 

 • Aktivity na tvorbu nových pracovních míst VaV pracovníků
 • Aktivity na transfer znalostí z VO do firem (např. Knowledge transfer partnership – společné vedení doktorandů firmou a školou)
 • Mobility zaměstnanců (např. u členů klastru)
 • Asistenční služby pro nově příchozí pracovníky VaV
 • Školící aktivity na netechnické kompetence, řízení a IPR a inovační inženýrství
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)

Specifický cíl A.2.3. Zatraktivnit region pro investory (zahraniční i domácí) realizující znalostně náročnější aktivity

 • Počet firem pod zahraniční kontrolou sídlících v kraji a realizujících VaV aktivity
 • Objem realizovaných investičních pobídek dle domén specializace
 • Mapování spokojenosti/potřeb/aktivit investorů v regionu (spektrum after care služeb)
 • Aktualizace databáze brownfields a greenfields
 • Aktivity na usnadnění zahájení podnikání investorů v oborech s vyšší přidanou hodnotou (soft landing)
 • Propagační aktivity
 • Zpracování technologického profilu Královéhradeckého kraje
 • Aktivity pro zvýšení zájmu podnikatelů o aktivity měst a obcí (společné projekty, setkávání s vedením města, řešení problémů…)
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Specifický cíl A.2.4 Zlepšit kapacity pro realizaci konkrétních VaVaI aktivit v regionu

 • Počet firem financujících realizaci VaVaI aktivit z podpůrných dotačních programů
 • Počet projektů využívajících smart řešení realizovaných veřejnou správou
 • Dotační programy na zlepšení stávajícího zázemí pro konkrétní záměry inovujících firem, klastrů, technologických platforem a dalších soukromých VaVaI organizací
 • Realizace smart projektů (veřejná správa / firma)
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím Smart akcelerátoru)
 

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Národní výzkumná inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3)

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Zvýšení stability regulatorního systému (např. daňová oblast) a snižování administrativní zátěže

Zapojení kvalitních poskytovatelů poradenských/inkubačních/akceleračních služeb (důvěryhodných pro firmy)

Motivace firem rozvíjet se směrem k mezinárodně konkurenceschopné expanzi založené na výzkumu a vývoji

Postupné překonávání nedůvěry firem vůči akademické sféře (získávání důvěry založené např. na menších „pilotních“ projektech spolupráce)

Nízká motivace mladých lidí k vlastnímu podnikání -> důležitá role vzdělávání

[1] Například internet věcí, automatizace/digitalizace (Průmysl 4.0), smart technologie

Aktuálně
Archiv aktualit