Investiční projekty z oblasti transformací v novém programovém období 2014-2020

Investiční projekty z oblasti sociálních služeb cílí na zvýšení kvality a dostupnosti těchto služeb podporujících sociální začleňování. Toto zaměření vychází ze snahy bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení v souladu s cíli Strategie Evropa 2020 a národními cíli zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je potřeba dobudovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů. 

Královéhradecký kraj podporuje rozvoj komunitních služeb dlouhodobě, a to jak podporou rozvoje terénních a ambulantních služeb, které umožňují setrvání osob závislých na péči v přirozeném prostředí, tak od roku 2011 právě také postupnou proměnnou kapacit pobytových sociálních služeb. Cílem je naplnění práva osob s postižením a duševním onemocněním žít v běžné komunitě životem srovnatelným s životem vrstevníků: žít v běžném prostředí, využívat běžně dostupných zdrojů, zastávat běžné společenské role a mít běžný denní režim.
Proměna a rozvoj dostupnosti kapacit sociálních služeb je dlouhodobě podporován také prostřednictvím strukturálních fondů EU. V loňském roce se Královéhradeckému kraji podařilo dokončit projekty realizované za podpory Integrovaného operačního programu, díky kterým bylo nahrazeno 44 lůžek ústavních služeb kapacitami v běžném prostředí.
Rozvoj komunitních služeb a tzv. transformace sociálních služeb (nahrazování ústavních kapacit kapacitami služeb v běžném prostředí) je ve stávajícím programovém období podporována prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci svých investičních priorit a opatření. Královéhradecký kraj se zaměřuje na deinstitucionalizaci sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a na rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Snaha je tedy i nadále podporovat vytváření zázemí pro sociální služby v běžném prostředí. A to jak pobytových služeb s malou kapacitou (v rodinných domech a bytech v běžné zástavbě), tak podporovat zvyšování dostupnosti a kvality služeb terénních a ambulantních služeb. 
socialni transformace
V současné době je prioritou budovat domácnosti komunitního typu (pro max. šest osob) ve spádových územích (obcí s rozšířenou působností) Kostelecka, Rychnovska a Dobrušska, a to vzhledem k umístění organizací Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny a Domova Na Stříbrném vrchu, které se od roku 2013 do procesu přípravy deinstitucionalizace intenzivně zapojily. Projekty a projektové záměry jsou v počáteční fázi vytipování vhodné lokality, zajištění odkupu nemovitostí a zadávání prací na vyhotovení projektových dokumentací. V roce 2016 a 2017 je v plánu podat žádosti o podporu na cca 6 – 8 objektů v řádech desítek milionů korun. 
loga EU MMR
Aktuálně
Archiv aktualit