Implementační struktura RIS3 v Královéhradeckém kraji

 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

Rozhodovací orgán Královéhradeckého kraje v oblasti podpory výzkumu a inovací

-        má schvalovací kompetence pro aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti podpory výzkumu a inovací,

-        schvaluje krajskou RIS3 strategii, schvaluje realizaci projektů naplňujících tuto strategii, jejichž nositelem je Královéhradecký kraj,

-        sleduje naplňování krajské RIS3 KHK,

-        rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků na krajské dotační programy na podporu VaVaI.

Rada Královéhradeckého kraje

V oblasti podpory výzkumu a inovací rozhodovací orgán Královéhradeckého kraje v jemu svěřené pravomoci a doporučující orgán pro Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v této oblasti

-        ve svěřené pravomoci má schvalovací kompetence pro aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti podpory výzkumu a inovací,

-        sleduje naplňování krajské RIS3 strategie,

-        projednává a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje aktivity na podporu rozvoje oblasti výzkumu a inovací.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI KHK)

Koordinační, poradní a iniciativní orgán krajské samosprávy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Datum ustavení RVVI KHK:

25. 7. 2007

Počet členů RVVI KHK (k 30. 4. 2018):

19

Tajemník RVVI KHK:

Daniel Všetečka, MSc., RIS3 manažer pro Královéhradecký kraj

-        projednává a doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje krajskou RIS3 strategii ke schválení,

-        schvaluje návrhy akčních plánů ke krajské RIS3 strategii a sleduje naplňování krajské RIS3 strategie,

-        projednává vyhodnocení akčních plánu ke krajské RIS3 strategii,

-        doporučuje orgánům Královéhradeckého kraje k realizaci nové nástroje a intervence v oblasti podpory výzkumu, vývoj a inovací,

-        plní roli výběrové komise v krajském dotačním programu na podporu přípravy strategických intervencí krajské RIS3 strategie,

-        členové rady se účastní jednání dalších pracovních skupin na nižší úrovni implementační struktury RIS3 v Královéhradeckém kraji.

Královéhradecký kraj - Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Nositel projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

Pozice vytvořená ve struktuře krajského úřadu:

RIS3 koordinátor pro Královéhradecký kraj

Ing. Pavel Šubrt

-        podílí se na přípravě jednání RVVI KHK a dalších pracovních skupin implementační struktury krajské RIS3 strategie,

-        podílí se na aktualizaci krajské RIS3 strategie,

-        zpracovává návrhy akčních plánů krajské RIS3 strategie,

-        administruje krajský dotační program na přípravu projektů naplňujících krajskou RIS3 strategii,

-        podílí se na přípravě strategických intervencí krajských stakeholderů v rámci administrace krajského dotačního programu asistenčních voucherů,

-        podílí se na zpracování podpůrných analýz, šetření a studií v oblasti výzkumu a inovací,

-        podílí se na zpracování a naplňování marketingové strategie KHK v oblasti výzkumu a inovací. 

Centrum investic, rozvoje a inovací

Výkonná jednotka v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

-        implementuje vybrané projekty/nástroje na podporu rozvoje inovačního prostředí Královéhradeckého kraje,

-        iniciuje, koordinuje a navrhuje obsah jednání Rady pro výzkum vývoj a inovace Královéhradeckého kraje a jednání dalších pracovních skupin,

-        připravuje návrhy akčních plánů krajské RIS3 strategie a monitoruje a vyhodnocuje tyto akční plány,

-        koordinuje podporu krajského inovačního systému z pozice výkonné jednotky projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje

-        zpracovává podpůrné analýzy, šetření a studie v oblasti výzkumu a inovací,

-        organizuje a odborně vede činnost pracovních skupin (krajských tematických platforem, Platformy pro regionální inovační značku),

-        podílí se na přípravě strategických intervencí krajských stakeholderů v rámci činnosti tzv. RIS3 developerů,

-        zajišťuje zpracování a naplňování marketingové a komunikační strategie Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu a inovací, zajišťuje realizaci marketingových aktivit Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu a inovací.

Krajské tematické inovační platformy

Oborově zaměřené pracovní skupiny

  1. 1.      tematická inovační platforma:

Strojírenství, investiční celky, (opto)elektronika, optika, elektronika a IT

  1. 2.      tematická inovační platforma:

Léčiva, zdravotnické prostředky, lékařská péče, biotechnologie, pokročilé zemědělství a lesnictví

  1. 3.      tematická inovační platforma:

Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace

-        tematicky zaměřené pracovní skupiny, složené ze zástupců firem, výzkumných organizací, střechových a podpůrných organizací působících v Královéhradeckém kraji,

-        setkávají se na pravidelných workshopech s cílem posílit vzájemnou spolupráci a identifikovat problémy a bariéry a hledat možnosti k jejich řešení a překonání,

-        výstupy z jednání krajských inovačních skupin slouží vstupy v rámci procesu aktualizace krajské RIS3 strategie, dále jako podněty pro zaměření krajských intervencí a nástrojů podpory rozvoje inovačního prostředí kraje.

Platforma pro regionální inovační značku Královéhradeckého kraje

 

Datum ustavení Platformy:

11/2017

Počet členů Platformy

15

-        koordinuje sdílený regionální marketing v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pomocí Regionální inovační značky KHK,

-        aplikuje regionální inovační značku do praxe prostřednictvím marketingových nástrojů a aktivit. 

Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje

 

Datum ustavení Platformy:

2013

založena Centrem investic, rozvoje a inovací,

-        další partneři platformy: Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, regionální pobočka Agentury CzechInvest pro Královéhradecký kraj, Technologické centrum Hradec Králové o.p.s. a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje,

-        rozvoj spolupráce výše zmíněných partnerů za účelem posílení konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje,

-        podporuje rozvoj kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, dále v oblasti lákání investorů, oblasti podpory podnikání a začínajících podnikatelů,

-        spravuje sdílený webový portál www.proinovace.cz, který funguje jako základní informační portál a rozcestník pro získání rychlých informací o dění v Královéhradeckém kraji ve výše zmíněných oblastech,

-        koordinuje aktivity partnerů.

 
Aktuálně
Archiv aktualit