II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, 2. etapa

logo EU a MMR

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008062

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/325 na trase Velký Vřešťov - Hostinné ve čtyřech úsecích. V rámci způsobilých výdajů je rekonstruováno cca 4,048 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/325 v délce cca 4,048 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Aktuálně
Archiv aktualit