II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, 1. etapa

logo EU a MMR

 

 

 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004406

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/325 ve 3 úsecích. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,749 km. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/325 v délce cca 2,774 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Aktuálně
Archiv aktualit