Harmonogram implementace a aktualizace

Implementace RIS3 KHK bude zajištěna akčními plány, které budou rozpracovávat do podoby konkrétních projektů typové aktivity přispívající k naplňování cílů. Akční plány se budou sestávat z intervencí, nástrojů, projektů, které budou připraveny ve formě projektových fiší s uvedením konkrétních nositelů, partnerů, cílů projektů, problémů, které projekt řeší, projektového harmonogramu atd. Akční plány budou vytvářeny ve spolupráci s nositeli a partnery jednotlivých intervencí/nástrojů/projektů, které budou projednány/připomínkovány/(ne)doporučovány k zařazení do akčního plánu strukturami krajského partnerství, tj. Radou pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (RVVI KHK) a krajskými tematickými inovačními platformami. Akční plány budou schvalovány na dvouleté období s tím, že RVVI KHK bude každoročně projednávat vyhodnocení realizace projektů zařazených do Akčních plánů. Zvláštní postavení mezi těmito projekty mají tzv. strategické intervence, což jsou projekty strategického významu, které splňují kritéria schválená RVVI KHK (např. kritérium dopadu strategické intervence do firemního sektoru, kritérium spolupráce více subjektů na projektu nebo kritérium dopadu do krajské oborové domény). Do zpracování projektových fiší strategických intervencí jsou zapojeni pracovníci Centra investic, rozvoje a inovací – RIS3 developeři, kteří motivují nositele intervencí k naplnění výše zmíněných kritérií. O zařazení projektu do Akčního plánu ke krajské RIS3 strategii jako strategické intervence rozhodují členové RVVI KHK na základě doporučení/nedoporučení RIS3 developera, který zpracovává posudky ke každé strategické intervenci předkládané k zařazení do Akčního plánu. Pro roky 2017 a 2018 vyhlásil Královéhradecký kraj dotační program na přípravu strategických intervencí. Žadatelem v dotačním programu mohou být veřejnoprávní subjekty a v případě úspěšného splnění podmínek krajského dotačního programu mohou obdržet až 500 000 Kč na přípravu strategické intervence. Tento dotační program byl vyhlášen v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje, který realizuje Královéhradecký kraj společně s Centrem investic, rozvoje a inovací na podporu rozvoje inovačního prostředí Královéhradeckého kraje. K dalším aktivitám projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje patří vzdělávací akce pro stakeholdery krajského inovačního prostředí, mapování inovačního prostředí kraje (zpracování analýz, dotazníkových šetření mezi firmami či výzkumnými organizacemi apod.). V rámci projektu jsou zajišťovány také setkání RVVI KHK a setkání dalších pracovních skupin (např. krajských tematických inovačních platforem nebo Platformy pro regionální inovační značku). Královéhradecký kraj v současné době připravuje navazující projekt Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II, v rámci kterého, hodlá pokračovat v podpoře rozvoje výzkumného a inovačního prostředí kraje.

Aktuálně
Archiv aktualit