Dotace pro obce na modernizaci a výstavbu hřišť a tělocvičen

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Ve výzvě je připraveno 100 milionů Kč a je určena obcím do tří tisíc obyvatel (k 1. 1. 2017), které jsou zřizovatelem základních škol (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), a zároveň mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Žádosti o dotace je možné podávat do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury, v termínu od 19. června do 18. srpna (12 hodin).

Doplňující informace k výzvě – podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se pro kazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, a na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen. Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou byt využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení. Maximální výše dotace je až 5 mil. Kč, dolní limit na jednu akci činí 500 tis. Kč. Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 
Související informace a potřebné formuláře naleznete zde.
Aktuálně
Archiv aktualit