Dotace EU ve výši 14 miliard Kč pro místní akční skupiny v ČR

V prosinci 2017 byl úspěšně završen proces hodnocení a schvalování strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Celkem bylo schváleno 178 strategií. Rozvojový nástroj CLLD bude realizován na 90 % území ČR. V rámci schválených strategií CLLD budou realizovány integrované projekty za více než 14 mld. Kč.
 
Integrovaný regionální operační program podpoří např. zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení, zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje nebo vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 
Opatření realizovaná s podporou Programu rozvoje venkova budou zaměřena např. na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pozemkové úpravy, zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích, odborné vzdělávání osob pracujících v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, investice do lesnických technologií nebo činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader.
 
Z  operačního programu Zaměstnanost budou podpořeny projekty zaměřené např. na podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených osob, podporu komunitní sociální práce a komunitních center, podporu opatření v oblasti zaměstnanosti nebo vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.
 
Opatření realizovaná v rámci  operačního programu Životní prostředí budou zaměřena na prevenci šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka a výsadbu dřevin na nelesní půdě. Schváleno bylo rozšíření CLLD o nové aktivity: založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, realizace protierozních opatření a zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). MAS mohou upravit své strategie a požádat o nový programový rámec OPŽP. Realizace ÚSES a protierozní opatření jsou podporovány též prostřednictvím PRV, Fiche dle článku 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy. Z důvodu překryvu financování těchto aktivit z PRV a OPŽP nemohou MAS, které mají v rámci PRV schválenou tuto Fichi, zahrnout realizaci ÚSES a protierozní opatření do programového rámce OPŽP.

V rámci OPŽP bylo schváleno rozšíření CLLD o nové aktivity, založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, realizace protierozních opatření a zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). MAS mohou upravit své strategie a požádat o nový programový rámec OPŽP. Realizace ÚSES a protierozní opatření jsou podporovány též prostřednictvím PRV, Fiche dle článku 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy. Z důvodu překryvu financování těchto aktivit z PRV a OPŽP nemohou MAS, které mají v rámci PRV schválenou tuto Fichi, zahrnout realizaci ÚSES a protierozní opatření do programového rámce OPŽP.

Animaci vývoje procesu hodnocení strategií CLLD v roce 2017 naleznete zde.