Akční plan by měl pomoci zvýšit prosperitu krajů

Dokument určuje hlavní priority a aktivity v oblasti regionálního rozvoje a snaží se využívat potenciál krajů v České republice. Mezi hlavni priority kromě dopravní infrastruktury patří i zvyšování kvality a vybavenost sítě zdravotnických a sociálních zařízení, škol, i podpora kulturních památek.
 
„Akční plán je v podstatě opatření a souhrn aktivit obsažených ve Strategii regionálního rozvoje, ale reaguje na aktuální potřeby v krajích. Oproti minulým rokům jsme zjednodušili strukturu aktivit. Pro lepší přehlednost byly některé duplicitní aktivity sloučeny a jiné naopak doplněny na základě informací obsažených v jednotlivých regionálních akčních plánech. Přidali jsme například samostatný oddíl věnovaný podpoře kulturních památek. Při přípravě materiálu a určení priorit jsme spolupracovali s celou řadou aktérů na regionální úrovni“ uvedla k Akčnímu plánu ministryně Karla Šlechtová.
 
 
Hlavním cílem Akčního plánu, který dnes předložila ministryně Šlechtová na jednání vlády, je konkretizovat aktivity státu při realizací cílů české regionální politiky v období 2017 - 2018 a sestavit přehled finančních zdrojů státu, kterými bude podpora regionálního rozvoje v daném období disponovat. „Mezi prioritami jsou například z evropského hlediska podpora inovační infrastruktury, dostavba klíčových úseků silniční a železniční infrastruktury a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků. Na národní úrovni se jedná například o zajištění kvality i kapacity veřejných služeb v území s ohledem na demografický vývoj, integrace znevýhodněných skupin obyvatel zapojením do pracovního procesu či podpora rozvoje a fungování místní komunity v regionech České republiky,“ dodala Karla Šlechtová.

Garantem sestavení a vyhodnocení Akčního plánu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Akční plán je naplňován aktivitami aktérů na všech úrovních. Materiál shrnuje aktivity státu/jednotlivých ministerstev a krajů při realizaci dílčích cílů české regionální politiky. Potřebné informace od jednotlivých resortů byly získány prostřednictvím jejich zástupců
v Pracovní skupině pro tvorbu Akčního plánu.
 
Akční plán je naplňován jak finančními, tak nefinančními nástroji. Podpora Akčního plánu bude i v období 2017 - 2018 financovaná v největší míře z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Nelze však zapomínat ani na národní dotační tituly, které výší své alokace podle propočtu MMR odpovídají zhruba 1/3 až 1/2 alokace ESIF na dané období. Významnými aktéři v rozvoji regionů jsou také kraje a obce. Při naplňování některých aktivit je významná také role soukromých subjektů.
 
Akční plán stáhnete zde (PDF - 3,6 MB).
 
Kontakt pro média:
Ing. Vilém Frček, DiS.
tel: +420 224 861 445
e-mail:vilem.frcek@mmr.cz