9. setkání územních partnerů a ministerstev v rámci NSK

Ve dnech 14. – 15. března 2018 se konalo 9. zasedání Národní stálé konference (NSK) v Jindřichově Hradci. Účastníci konference se věnovali rozhodujícím tématům jako je připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a politika soudržnosti EU po roce 2020.

První den proběhlo paralelní zasedání Komory pro integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ), Komory regionální a Komory pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Jednotlivé komory představují pracovní platformu určenou ke sjednocení pohledů územních partnerů a jednotlivých rezortů na otevřené otázky spojené se zacílením evropských, případně národních zdrojů tam, kde jsou nejvíce potřeba a kde budou pro danou oblast přinášet největší efekty.

Nejaktuálnějším tématem byla příprava politiky soudržnosti EU po roce 2020. Diskutovalo se také například nad implementací integrovaných nástrojů, aktualitami z urbánní politiky, a implementací CLLD na národní úrovni.

Klíčovým tématem byla zejména připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je tvořena v úzké spolupráci s územními i rezortními partnery a jejíž tvorba významně souvisí s aktuálně probíranou podobou politiky soudržnosti po roce 2020. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ bude hlavním vstupem pro definování priorit území (územní dimenzi) v rámci Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020.

Systém stálých konferencí je nástrojem regionální politiky České republiky a jeho cílem je zjištění potřeb územních partnerů – regionů, měst, obcí a jejich partnerů, a jejich promítnutí do možností jednotlivých operačních programů. Společnou snahou všech členů Národní stálé konference je přispět k naplnění Dohody o partnerství, ale také diskutovat další aktuální témata spjatá s regionálním rozvojem v České republice.

Prezentace z jednání ke stažení

Aktuálně
Archiv aktualit