7. zasedání Regionální stálé konference

Dne 26. září 2016 se v budově Regiocentra Nový pivovar uskutečnilo 7. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (dále jen „RSK KHK“). 
 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová z Odboru regionální politiky prezentovala aktuální informace ze strany MMR a sekretariátu Národní stálé konference.

Ředitelka CIRI, RNDr. Zita Kučerová, Ph.D, informovala o aktivitách, které se uskutečnily v uplynulém období od posledního jednání RSK KHK a představila aktualizaci statutu a jednacího řádu RSK KHK.

Ing. Ladislav Mlejnek ze sekretariátu RSK KHK informoval o aktivitách sekretariátu, výsledcích z mapování absorpční kapacity a představil aktualizaci Regionální akčního plánu KHK a předložil jej RSK KHK ke schválení.

Ing. Michaela Brožová z IROP seznámila přítomné s úpravou postupů s cílem zrychlit a zefektivnit proces administrace projektů.

Mgr. Martina Ceplová, zástupce agentury CzechInvest, informovala přítomné o nových aktivitách v CzechInvestu.

Ing. Tomáš Kořínek, územní koordinátor za hradeckou část ITI, prezentoval aktuální stav přípravy Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace a další aktuální informace z řídících orgánů operačních programů. Představen byl rovněž i předběžný harmonogram výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace a web ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Mgr. Petr Kulíšek, zástupce krajské sítě MAS, představil aktuální stav Strategií CLLD v KHK a poukázal na zdlouhavý proces schválování těchto strategií řídícím orgánem.

Mgr. Ivana Kudrnáčová, zástupce KAP týmu – odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, prezentovala Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KHK.

Mgr. Petr Kulíšek, zástupce nositelů MAP v KHK, seznámil přítomné s aktuálním stavem místních akčních plánů vzdělávání pro 15 území v kraji.

 

Materiály a výstupy ze zasedání RSK Královéhradeckého kraje naleznete zde.

7_RSK_06
7_RSK_05
7_RSK_04
7_RSK_03
7_RSK_02
7_RSK_01
Aktuálně
Archiv aktualit