11. zasedání Regionální stálé konference

Dne 6. března 2018 se uskutečnilo 11. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK). Jedním z ústředních témat jednání byla příprava regionu na období po roce 2020 v návaznosti na strategie regionálního rozvoje ČR a Královéhradeckého kraje 2021+.

„Kraj podporuje především malé obce do tří tisíc obyvatel, přičemž předpokládám další debatu o podpoře ostatních obcí a měst. Bez podpory státu to ale není možné. Jsem proto přesvědčen, že kraje by měly být maximálně zapojeny do tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj“, dodal místopředseda a 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, jenž je odpovědný za oblast silničního hospodářství a dopravy.

Diskutovalo se i nad čerpáním dotací na krajské silnice z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ve kterém je Královéhradecký kraj na špici mezi ostatními kraji ČR, nad výstupy Analýzy potřeb měst a obcí v ČR, integrovanými nástroji ITI Hradecko-pardubické aglomerace a komunitně vedeným místním rozvojem (CLLD).

Na jednání byly v souvislosti se schvalováním Výroční zprávy RSK KHK za rok 2017 shrnuty aktivity RSK v loňském roce a představena Zpráva o naplňování Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje. V roce 2017 byly aktivní zejména pracovní skupiny RSK. Všech 10 skupin se sešlo celkem 16krát a v roce 2018 se od nich očekává úzké zapojení do tvorby krajské strategie rozvoje na období po roce 2020.

„Setkání v rámci Regionální stálé konference mají svůj přínos, zejména poté, kdy se probírají a diskutují věcná témata, která se týkají fungování regionu a nabízených možností v souvislosti s čerpáním dotací, což se odvíjí zejména od spolupráce kraje, obcí, sdružení a státu“, dodal v závěru místopředseda RSK KHK Martin Červíček.

Regionální stálá konference je dobrovolným regionálním uskupením územních partnerů v oblasti regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí. RSK byla založena za účelem koordinace územní dimenze – možnost koncentrovat finanční prostředky EU, ČR a kraje ve specifických typech území podporující jejich konkurenceschopnost a zohledňující vyrovnání územních disparit.

Podklady z jednání jsou dostupné na webu RSK KHK.

1_RSK_11
2_RSK_11
3_RSK_11
Aktuálně
Archiv aktualit