Centrum průmyslových zón (CPZ) je součástí příspěvkové organizace CIRI, zřízené Královéhradeckým krajem (KHK). Tato samostatná organizační jednotka má své kořeny již v odboru Regionálního rozvoje v Krajském úřadu KHK v roce 2006.

Vlastní CPZ bylo zřízeno v CIRI v roce 2014 pro zkvalitnění  garance realizace průmyslových zón v KHK, ve  kterých je sám investorem a také partnerem investorů a  státu podporujícího budoucí investory v zónách. I KHK se částečným finančním příspěvkem podílí na přípravě a realizaci těchto zón právě prostřednictvím CPZ.  Prakticky každý kraj v České republice, který na svém území realizuje nové průmyslové zóny, má za povinnost od poskytovatele dotace do těchto zón vytvořit tým odborníků, kteří zajišťují jejich administraci, přípravu a realizaci. Takovýto tým technicko-ekonomických manažerů je novou součástí CIRI.

CPZ realizuje projekty financované z národních zdrojů. Jeho úkolem není jenom převzít úkol řádného proinvestování národních zdrojů na podporu strategických investorů v ČR, respektive v  KHK, ale podílet se na  projektu už od  jeho zamýšleného vzniku. To znamená spolupracovat s příslušnými rezorty a jejich úředníky na přípravě usnesení vlády, které je základním kamenem pro financování a realizaci podpory strategických investorů v KHK, ale také na zpracování případného memoranda o spolupráci Státu, KHK a příslušného investora, kde se všechny zainteresované strany k této spolupráci zaváží. Jeho výsledkem jsou podpora a  přivedení nových investorů na území  KHK, popřípadě podpory stávajících investorů, v jejímž čele je v KHK např. Škoda Auto a.s.. Konečným výsledkem této snahy je vytvoření nových pracovních míst v  kraji a  zkvalitnění potřebné infrastruktury (v  dopravě, životním prostředí, volnočasových a  sociálních aktivitách atd.).

V současné době na výše  uvedených projektech pracuje šestičlenný tým.

 

1. Strategická průmyslová zóna

Na první SPZ pracovali v začátcích na základě Vládního usnesení (VU) č. 1100 z roku 2005, VU 550/2006 a VU č.41/2010, většinou jeden až dva pracovníci za KHK na realizaci projektů podporovaných vládou dle programu PPNI (Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury) ve

Strategické průmyslové zóně Solnice - Kvasiny pro investiční záměr společnosti ŠKODA AUTO a.s., a jejích subdodavatelů

Tato SPZ byla rozdělena do pěti programů :

1. PZ Solnice – Kvasiny – „vnitřní“ zóna – příjemce dotace Město Solnice - Realizace v období: 2005 – 2012 o celkových nákladech 387,772 mil. Kč

2. PZ Solnice – Kvasiny – dopravní infrastruktura – příjemce dotace Královéhradecký kraj – Realizace v období: 2005 o celkových nákladech 68,486 mil. Kč

3. PZ Solnice - Kvasiny, hasičská zbrojnice – výkupy, celkové náklady 10,206 mil. Kč

4. PZ Solnice - Kvasiny, regionální infrastruktura,  celkové náklady 908,278 mil. Kč - Realizace v období: 2006 – 2013

5. PZ Solnice - Kvasiny, Zlepšení ability oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, příjemcem dotace Královéhradecký kraj, realizace v období: 2006

Celkové náklady:17,028 mil. Kč

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Prostředky dotace: 1 026,258 mil. Kč
Prostředky kraje: 347,800 mil. Kč
Prostředky města: 17,714  mil. Kč
CELKEM: 1 391,772 mil. Kč

Region rychnovska díky této SPZ získal opravu mnoha silnic, škol, školek, technických příprav na výstavbu bydlení, kulturních a zdravotnických zařízení.  Částečnou rekonstrukci SPŠ a VOŠ v Rychnově nad Kněžnou, cyklostezky apod., vč. nové Hasičské zbrojnice za 225,5 mil. Kč.

 

2. Strategická průmyslová zóna -  pod názvem:

"Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura“

Byla zahájena na základě trojdohody mezi Škoda-auto, státem ČR a Královéhradeckým krajem. Došlo k přijetí Usnesení vlády dne 28. května 2008 č. 641 ve znění UV ze dne 11. ledna 2010 č. 41 a dne 30. října 2013 došlo ke schválení posledního UV č. 824, které uvolňuje finanční prostředky na Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, v našem případě pro projekt Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura. Program pro uvedené projekty je limitován termínově do 31. 12. 2017 a čerpají se na něj zdroje ve výši 551 mil. Kč ze zvláštního účtu Ministerstva financí ČR, který byl finančně naplněn ze zdrojů tzv. malé privatizace a určen pro podporu podnikání. Celkem se do zóny bude investovat zhruba 690 mil. Kč. Z této částky cca 200 mil. Kč proinvestuje město Vrchlabí na stavbách ve městě, které mají na průmyslovou zónu Vrchlabí, potažmo na továrnu Škoda-auto vazbu. ( Čtvrtinu z celkové částky bude financovat ze svého rozpočtu Královéhradecký kraj.)

Tato SPZ je rozdělena do dvou etap :

I Etapa:

III/2953 Dolní Branná – Kunčice: 22 mil. Kč - dokončeno 2014
II/293 Studenec – Horka: 52 mil. Kč - dokončeno 2014
II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná: 145 mil. Kč - dokončeno 2016, provoz prosinec 2015
I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní: 91 mil. Kč -  bude dokončeno 2017

II Etapa:

II/325 Hostinné – průtah: 13,3 mil. Kč - dokončeno 2015
II/325 Hostinné – KRPA: 10,8 mil. Kč - dokončeno 2015
II/295 Dolní Branná – MOK I/14: předpoklad 62 mil. Kč - realizace 2016, VŘ na zhotovitele
ul. Dělnická  III/32551: předpoklad 52 mil. Kč - realizace 2017

CELKOVÁ REKAPITULACE:

První etapa celkem: 310 mil. Kč
Kolik Královéhradecký kraj: 17 mil. Kč
Kolik Liberecký kraj: 39 mil. Kč
Státní dotace: 254 mil. Kč

Druhá etapa celkem: 138 mil. Kč
Kolik Královéhradecký kraj: 31 mil. Kč
Státní dotace: 107 mil. Kč

 
3. Strategická průmyslová zóna pod názvem :

„Rozšíření strategické průmyslové zóny Královéhradeckého kraje Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji“

Tato zóna Královéhradeckého kraje vznikla na základě přijetí Usnesení vlády 9. února 2015 pod č.97 

S přílohou č. 1 obsahující tabulky s náklady na dílčí projekty vlastní SPZ a doprovodných investic do infrastruktury :

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a související infrastruktury financované z prostředků zvláštního účtu privatizace po zrušeném Fondu národního majetku (ZÚMF) nebo z prostředků státního rozpočtu:

Název akce

Investor

Odhadované nezajištěné náklady (mil. Kč)

Zdroj financování

Předpokládaný harmonogram akce

Rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny

Královéhradecký kraj

509

PPNI/ Vlastní zdroje KHK*

2015 - 2020

Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Nové Město n. Met.(Krčín)

Královéhradecký kraj

50

PPNI/ Vlastní zdroje KHK*

2015 – 2020

Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)

Královéhradecký kraj

163

PPNI/ Vlastní zdroje KHK*

2015 – 2020

Přístup do PZ – vedlejší přístup

Královéhradecký kraj

9

PPNI/ Vlastní zdroje KHK*

2016 – 2020

CELKEM

 

731

 

 

 Akce nezbytné dopravní infrastruktury v Královéhradeckém region:

Název akce

Investor

Odhadované nezajištěné náklady (mil. Kč)

Zdroj financování

Předpokládaný harmonogram akce

Zvýšení kapacity železniční stanice Solnice

SŽDC

380

SFDI**

2020

Obchvat obce Častolovice

Královéhradecký kraj

340

SFDI**

2020+

Dopravní řešení Rychnov nad Kn. – Obchvat

1. etapa

ŘSD

340

SFDI**

2020+

Obchvat obce Domašín

Královéhradecký kraj

210

SFDI**

2020+

 

Obchvat města Solnice I/14

Královéhradecký kraj/ŘSD****

120

SFDI**

2020+

Chodník komunikace III/31817 Solnice-Kvasiny (ul. Zámecká)

Obec Kvasiny

5

SFDI**

2020

Chodník komunikace III/31818 Kvasiny (č.p.22) - Kvasiny (ZŠ) -  Kvasiny křižovatka Lukavice

Obec Kvasiny

10

SFDI**

2017

Pokračování cyklostezky podél komunikace I/14 z obce Ještětice do Podbřezí

Obec Bílý Újezd

15

SFDI**

2019

Dokončení cyklostezky do průmyslové zóny

Město Solnice/Obec Kvasiny

10

SFDI**

2020

CELKEM

 

1 430

 

 

Ostatní akce zařazené jako technická infrastruktura a akce v oblasti školství, volnočasových aktivit a zdravotnictví (občanská vybavenost):

Název akce

Investor

Odhadované nezajištěné náklady (mil. Kč)

Zdroj financování

Předpokládaný harmonogram akce

Technická infrastruktura

Obec Kvasiny

43

MZe

2018

Technická infrastruktura

Město Solnice

8

***

2018

Protipovodňová opatření

Povodí Labe/SPÚ

30

MZe

2018

ZTV sídliště

Obec Kvasiny

82

***

2018 - 2020

Příprava území a ZTV sídliště

Město Solnice

75

***

2018

Rozšíření KD

Obec Kvasiny

18

MF/ OSFA

2015 - 2017

Stavební úpravy MŠ a ZŠ, sportovní areál

Obec Kvasiny

85,4

***

2015 - 2017

Rekonstrukce KD

Město Solnice

50

MF/OSFA

2016 - 2018

Sportoviště, sokolovna

Město Solnice

9

***

2016 - 2018

Rekonstrukce SPŠ a VOŠ Rychnov nad Kněžnou

Královéhradecký kraj

88

MF/OSFA

2016

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Královéhradecký kraj

300

MZČR

2018

CELKEM

 

788,4

 

 

Celkové náklady: 2 949,4 mil. Kč

Přílohou č. 2 je Memorandum o spolupráci mezi Škoda Auto a.s., Vládou České republiky a Královéhradeckým krajem

Aktuálně
Archiv aktualit