Aktuality RSK - Souhrnný archiv do roku 2016

Souhrnný Archiv aktualit stránek RSK KHK do konce roku 2016

PROSINEC 2016

 
 • Probíhá zjišťování spokojenosti s monitorovacím systémem IS KP14+. Šetření je součástí evaluace s názvem „Indikátory spokojenosti za rok 2016“, kterou realizuje Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií MMR. Souhrnné výsledky pomohou lépe zacílit činnosti směřující ke zlepšení monitorovacího systému. On-line dotazník prosím vyplňte nejpozději do 30. 12. 2016. Bližší informace v pověřovacím dopise
 
 • Ve čtvrtek 12. ledna 2017 od 9:30 hod. se uskuteční Seminář pro žadatele ITI Hradecko-pardubické aglomerace zaměřený na problematiku přípravy žádostí, a to pro Specifický cíl 2.4 IROP Infrastruktura pro vzdělávání. Seminář se uskuteční ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (Hradecká 1250/2). Svoji účast potvrďte do pátku 6. ledna do 12 hodin na email: filip.hoffman@mmp.cz.
 
 • Aktualizace harmonogramu IROP a zrušení plánovaných výzev v roce 2017

Řídicí orgán IROP vydal 20. 12. 2016  aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2017 v rámci, kterého byly zrušeny plánované výzvy v roce 2017 na:

  • rozvoj sociálních služeb
  • rozvoj komunitních center
  • rozvoj sociálního podnikání
  • podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání
  • podporu infrastruktury základních škol
  • podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Důvodem této aktualizace je značný převis kvalitních projektů ve výzvách v těchto oblastech, které byly ukončeny v roce 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev v roce 2016, které splní podmínky hodnocení.

Více na stránkách IROP.

 • Z pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR žádáme obce (či svazky obcí) Královéhradeckého kraje o spolupráci, jejímž cílem je optimální nastavení výzev Operačního programu Zaměstnanost - PO4 Efektivní veřejná správa - na rok 2017 na základě Vašich projektových záměrů. Jedná se o vyplnění kratičkého dotazníku. Průběžně aktualizovaný harmonogram výzev OPZ naleznete zde. Dokument OPZ naleznete zde.

 
 • Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhlo v pondělí 12. prosince 2016 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Materiály a výstupy z jednání naleznete zde.
 

LISTOPAD 2016

 
 • Sekretariát Regionální stálé konference KHK ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR jako řídícího orgánu OP ŽP mapoval bariéry podání projektových záměrů v oblasti Protipovodňová opatření v rámci 34. výzvy OP ŽP, SC 1.3 a v oblasti Snížení energetické náročnosti veřejných budov v rámci 39. výzvy OP ŽP, SC 5.1. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, jestli byl Váš projektový záměr úspěšně podán v rámci dané výzvy, případně identifikace bariér, které Vám podání záměru ztížily nebo zcela znemožnily. Vaše podněty budou cenným zdrojem pro nastavení podmínek podávání projektových záměrů a efektivnější zacílení finanční podpory od roku 2017. O výsledcích budete informováni na webových stránkách www.rskkhk.cz, kde najdete další informace k dané tématice.

Znění výzev a hodnotící kritéria ke stažení: 

 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zaslalo zápis z jednání k monitorovacímu systému MS2014+, které se uskutečnilo 4. listopadu 2016, společně s vypořádáním poslední části připomínek z území za jednotlivé sekretariáty RSK.

Zápis a připomínky k MS2014+ ke stažení: 

 
 • Bylo vydáno nové číslo čtvrtletníku Zpravodaje IROP. Hlavním tématem aktuálního čísla je sociální integrace v IROP. Nový zpravodaj i starší čísla jsou umístěny ke stažení zde.
 
 • Výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu pro rozvoj infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol byly ukončeny s velkým převisem. Dne 18. listopadu 2016 byl ukončen příjem žádostí ve výzvách IROP č. 32 a 33. Do výzvy č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol bylo předloženo celkem 46 projektů v celkovém finančním objemu 623 mil. Kč, objem předložených žádostí přesáhl alokaci výzvy o 230 mil. Kč (více než 1,5násobný převis). Do výzvy č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v sociálně vyloučených lokalitách bylo předloženo celkem 253 projektů v celkovém finančním objemu 3,6 mld. Kč (téměř čtyřnásobný převis). Objem žádostí tak přesáhl alokaci výzvy o téměř 2,7 mld. Kč. V případě velkého množství kvalitních projektů bude ŘO IROP uvažovat o jejich dodatečném navýšení. Více informací o těchto výzvách naleznete zde.
 
 • Dne 22. listopadu 2016 byl zveřejněn zápis z 5. zasedání Národní stálé konference, které se konalo 5.–6. října v Poděbradech. Přílohy zápisu naleznete na webu Územní dimenze v sekci Národní stálá konference.
 
 • Ministerstvo životního prostředí ČR zahájilo příjem žádostí o dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem z Národního programu Životní prostředí. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací si rozdělí celkem 100 milionů korun. Žádat mohou o příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG. Příjem žádostí poběží do 31. března 2017. Více informací k této pilotní výzvě naleznete na stránkách Územní dimenze.
 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016–2020, jehož cílem zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb a podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu. Dotační titul bude spolufinancovaný z prostředků státního rozpočtu, v roce 2017 bude zahrnovat tyto dva podprogramyRozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu.
 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uspořádalo seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2017 zaměřených na podporu venkova. Seminář se uskutečnil ve třech městech a to v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem. Podklady ze seminářů naleznete zde. Více informací naleznete na stránkách Územní dimenze.
        
        Na semináři se budou probírat národní dotační tituly z těchto oblastí:
  • Podpora obnovy a rozvoje venkova
  • Podpora revitalizace území
  • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
  • Podpora bydlení
  • Podpora územně plánovacích činností obcí
 
        Pozvánka ke stažení
 
 • Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádal školení pro potenciální žadatele z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko. Školení se uskutečnilo dne 10. listopadu 2016 v Hradci Králové v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (sál zastupitelstva), od 9:30 do 12:30 hodin. Pozvánku a přihlášku naleznete na webu Euroregionu Glacensis zde.
 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo v rámci metodické podpory pro Místní akční skupiny vzor textu výzvy a výtah z Operačního manuálu IROP včetně příloh: Uživatelská příručka pro hodnocení projektů a analýzu rizik ex-ante a Uživatelská příručka pro hodnocení projektů ZS ITI a MAS. Dokumenty naleznete na stránkách IROP zde.
 

ŘÍJEN 2016

 
 • Dne 27. října byl v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) aktualizován Harmonogram výzev v roce 2016. Současně byl aktualizován předběžný Harmonogram výzev pro rok 2017. Oba důležité dokumenty včetně již vyhlášených výzev naleznete na stránkách IROP zde.
 
 • Společný sekretariát programu Interreg V-A ČR – Polsko ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Školení se uskuteční dne 26. 10. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 10:30 do 14 hodin. V rámci uvedené prioritní osy jsou podporovány investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik, investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice, podporována je rovněž společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti. Pozvánka na školení je k dispozici ke stažení zde.
 
 • Dne 19. 10. 2016 se v Hradci Králové konal 3. ročník konference Příležitosti pro region 2014 – 2020, pořádané Regionální stálou konferencí Králohradeckého kraje, tentokrát na téma „Chytrý region“. Všechny prezentace z konference naleznete zde.
 
 • Řídicí orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v návaznosti na usnesení Národní stálé konference vydal dne 14. října metodický výklad pro úpravy rámců pro investice do infrastruktury krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Více zde.
 
 • Královéhradecký kraj je jedním z prvních krajů, kde byly odevzdány strategické rámce MAP za všechny nositele do konce září 2016. Aktuální stav v celé ČR lze nalézt na webu Územní dimenze.
 
 • Ve dnech 5.6. října 2016 proběhlo v Kongresovém centru Poděbrady již 5. zasedání Národní stálé konference (dále jen NSK). Hlavním cílem prvního výjezdního zasedání NSK byla diskuse o pokroku v řízení a realizaci územní dimenze evropských fondů, které má Česká republika možnost využít v programovacím období 2014–2020. Účastníci dvoudenního zasedání diskutovali o aktuálních problémech i dobré praxi v oblasti řízení a realizace územní dimenze, především o aktuálním stavu hodnocení integrovaných strategií ITI, IPRÚ a CLLD, regionálních akčních plánech a doporučení pro jejich další využití či o připravenosti monitorovacího systému MS2014+. Podrobnější informace z diskuzí jednotlivých komor naleznete na stránkách Územní dimenze zde
 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj a Agentura pro sociální začleňování připravily pro aktéry v území dotazníkové šetření zjišťující rozvojové potřeby v sociální oblasti. Šetření je zaměřeno především na obce a neziskové organizace, které budou osloveny také prostřednictvím regionálních stálých konferencí. Cílem šetření je zmapovat rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně finančně pokryty z evropských nebo národních zdrojů. Dotazník bylo možné vyplnit do 24. října 2016. Bližší informace k šetření naleznete zde
 
 • Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD ve výzvě č. 2 do 31. prosince 2016. Výzva č. 2 je určena jednak místním akčním skupinám, které nepodaly žádost v první výzvě, a také žadatelům, kteří v první výzvě neuspěli a s ohledem k nastavení procesu hodnocení integrovaných strategií budou žádost o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje podávat podruhé. Více informací naleznete zde.
 
 • Dne 24. října 2016 se na ekofarmě Rýzmburk v obci Žernov bude konat již 6. setkání Platformy spolupráce zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje. Setkání proběhne pod záštitou Krajského sdružení NS MAS ČR, Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje a MAS Mezi Úpou a Metují.
        
        Obsahem jednání bude:
  • Plnění sdílených úkolů z minulého jednání – sdílené aktivity
  • Stav řešení a harmonogram v regionech
  • Informace z NSK a RSK
  • Metodické a podpůrné dokumenty MSMT - aktualizace
  • Podpora MAP ze strany NIDV a jiná spolupráce s NIDV
  • Diskuse nad postupem tvorby MAP v regionu – nová koordinace sdílených úkolů
  • Aktuální informace z PS Vzdělávání NS MAS, jiné
 
        Pozvánka ke stažení
 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Jedná se o výzvu č. 56 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a výzvu č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách (SVL). Ve výzvách budou podporovány projekty ve vazbě na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění  na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Podrobnější informace naleznete v sekci Dokumenty k jednotlivým výzvám a to zde.
 
 • V pondělí 3. října 2016 byly Nositelem ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyhlášeny první výzvy pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Vyhlášení výzev Zprostředkujícího subjektu následně proběhne 7. října 2016.

        V IROP byly vypsány tyto výzvy:

  • SC 1.2 – Terminály (Přestupní uzly v aglomeraci)
  • SC 1.2  Nízkoemisní a  bezemisní vozidla (Ekologická veřejná doprava (Vozový park veřejné hromadné dopravy)
  • SC 3.1  Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Paměťové instituce a kulturní památky)
 
Aktuální verzi Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace schválenou dne 26. září 2016 Zastupitelstvem města Pardubice naleznete zde. Všechny důležité informace o dění v Hradecko-pardubické aglomeraci naleznete na novém a přehledném webu.
 

ZÁŘÍ 2016

 
 • Sekretariát Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje informuje, že k 30. září 2016 bylo schváleno a odevzdáno všech 15 strategických rámců Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Strategické rámce MAP lze nalézt na tomto odkazu.
 
 • 7. zasedání Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) se uskutečnilo dne 26. září 2016 od 14:00 hod. v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v zasedací místnosti P1.905. Materiály a výstupy ze zasedání naleznete zde.
 
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR a Eurocentrum Hradec Králové organizují dne 20. září 2016 od 9:00 do 13:00 další odborný seminář ze série krajských seminářů k aktuálním výzvám v IROP. Na semináři budou ve dvou blocích představeny výzvy č. 46 a 47 Infrastruktura základních škol (včetně sociálně vyloučených lokalit) a výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. Více informací naleznete zde.

Program a pozvánka na seminář ke stažení: 

 

SRPEN 2016

 
 • Eurocentrum Hradec Králové zve na další semináře ze série seminářů Dotace nejen pro obce k aktuálním výzvám Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem prvního semináře bude představení výzev k problematice komunitních center a sociálního podnikání. Seminář proběhne v úterý 6. září 2016 od 09:00 do 13:00 hodin. Sál P 1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. Zároveň ve stejný den, tj. v úterý 6. 9. 2016 proběhne od 14:30 hodin v přednáškovém sále P1.906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář věnovaný výzvě č. 37 IROP – Energetické úspory II. Energetickým úsporám místních samospráv se bude rovněž věnovat seminář konaný dne 13. září 2016 v Sále Zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Seminář bude zaměřen na představení iniciativy Paktu starostů a primátorů a je pořádán v rámci Evropského týdne regionů a měst 2016. Více informací o semináři naleznete zde.

Program a pozvánky na semináře ke stažení: 

 
 • Dne 23. srpna 2016 se v Kulturním domě v Milovicích u Hořic konalo již 5. setkání Platformy spolupráce zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje. Setkání proběhlo pod záštitou Krajského sdružení NS MAS ČR, Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje a MAS Podchlumí, z.s.
        
        Obsahem jednání bylo:
  • Plnění úkolů z minulého jednání
  • Stav MAP - průzkum
  • Spolupráce s NIDV, projektem SRP
  • Skupinové práce a výstupy – hodnocení potřeb MAP realizátorů
  • Aktuální informace z PS Vzdělávání NS MAS, NSK
 
        Pozvánka ke stažení
 
 • Na Regionální stálou konferenci Královéhradeckého kraje se obrátilo Ministerstvo zemědělství s žádostí o zprostředkování spolupráce s RSK v oblasti sociálního zemědělství. Aktuálně vyzývá farmy nebo NNO, které spolupracují s farmami, k zasílání projektových záměrů souvisejících se sociálním zemědělstvím sekretariátu RSK v daném kraji. Cílem sběru projektových záměrů a námětů je získat přehled o absorpční kapacitě v jednotlivých krajích. Tato oblast v současnosti není pokryta žádnými dotačními tituly ani z Evropských fondů, ani z národních dotačních titulů. Pokud se z území sejde více námětů z jedné oblasti, které nejsou ovšem zatím financovatelné, bude tato skutečnost vést k iniciování národních dotačních titulů u příslušného ministerstva.
 

ČERVENEC 2016

 • Dne 22. července byl v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) aktualizován Harmonogram výzev v roce 2016. Současně byl aktualizován předběžný Harmonogram výzev pro rok 2017. Oba důležité dokumenty včetně již vyhlášených výzev naleznete na stránkách IROP zde.
 
 • Statutární město Pardubice jakožto nositel Strategie integrovaných územních investic Hradecko-pardubické aglomerace spustilo nový přehledný web ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Na webu budou průběžně přidávány aktuality o dění v aglomeraci a nových dotačních možnostech, které budou vyhlašovány formou výzev.
 
 • Odbor regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj zveřejnil seznam zástupců monitorovacích výborů a tematických pracovních skupin. Seznam byl zveřejněn za účelem navázání intenzivnější spolupráce národní a regionální úrovně koordinující územní dimenzi. Stáhnout si jej můžete na stránkách Územní dimenze zde.
 
 • Na setkání zástupců sekretariátů regionálních stálých konferencí s řídicími orgány IROP a OP VVV byl stanoven postup pro předávání strategických rámců Místních akčních plánů vzdělávání (MAP). Předání rámců MAP bude nově realizováno pouze prostřednictvím elektronické pošty. Více informací o postupu při předávání strategických rámců naleznete zde.
 

ČERVEN 2016

 • 6. zasedání Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) se uskutečnilo dne 27. června 2016 od 14:00 hod. v budově Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v zasedací místnosti P1.905. Materiály a výstupy ze zasedání naleznete zde.
 
 • Eurocentrum Hradec Králové ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR Vás zve na další ze série seminářů Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP. Předmětem semináře bude představení výzev k problematice komunitních center a stanic IZS. Místo konání: Sál P 1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. Čas konání: 12. červenec 2016 (09:00 - 13:00 hodin). Program semináře bude brzy doplněn. Více informací o semináři naleznete zde
 
 • Regionální stálá konference KHK ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Centrem investic, rozvoje a inovací a Krajskou sítí MAS uspořádala již 3. ročník regionálních workshopů na téma Dotační možnosti pro obce a města ze zdrojů Evropské unie a Královéhradeckého kraje. Setkání se uskutečnilo ve všech okresech kraje ve dnech 20.–24. června 2016.
       Bližší informace včetně fotografií a přednášek naleznete zde.
 
 • Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás zvou na další seminář ze série seminářů Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP. Hlavním tématem semináře budou výzvy č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“, č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v sociálně vyloučených lokalitách“, č. 34 „Sociální bydlení“ a č. 35 „Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách“. Místo konání: Sál P 1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. Čas konání: 10. červen 2016 (09:00 - 12:30 hodin). Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce a programu.
 
 • V pondělí 6. června 2016 proběhlo v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje. Prezentace z pracovních skupin naleznete zde.
 
 • Eurocentrum Hradec Králové ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR Vás zve na další ze série seminářů Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP. Předmětem semináře bude představení výzvy č. 32 „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ a výzvy č. 33 „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol v sociálně vyloučených lokalitách“. Místo konání: Sál P 1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. Čas konání: 28. červen 2016 (09:00 - 13:00 hodin). Program semináře bude brzy doplněn. Více informací o semináři naleznete zde.
 
 • Sekretariát RSK během měsíce května mapoval absorpční kapacitu KHK pro OP Zaměstnanost – vybrané aktivity v daných specifických cílech. Cílem šetření zjistit odhadovanou absorpční kapacitu KHK z OPZ a zájem o dané aktivity v plánovaných výzvách.
 

KVĚTEN 2016

 • Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás zvou na další seminář ze série seminářů Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP. Hlavním tématem semináře budou výzvy č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“. Místo konání: Sál P 1.906, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. Čas konání: 10. červen 2016 (08:30 - 12:30 hodin). Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce a programu.
 
 • Dne 30. května 2016 proběhlo v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje Společné jednání pracovních skupin SOCIÁLNÍ OBLAST, OBCE A MĚSTA a VENKOV při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje. Výstupy z pracovní skupiny naleznete na stránce pracovní skupiny RSK KHK zde.
 
 • Dne 23. května byl v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) aktualizován Harmonogram výzev v roce 2016. Současně byl vydán předběžný Harmonogram výzev pro rok 2017. Oba důležité dokumenty naleznete na stránkách IROP zde.
 
 • Krajské sdružení NS MAS ČR, Hradecký venkov, o.p.s. a Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje  Vás srdečně zvou na 3. setkání Platformy spolupráce zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje, které se uskuteční 13. června 2016 od 8:00 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti P1.905.

Program:

  • zahájení
  • plnění úkolů z minulého jednání – sdílené aktivity
  • stav řešení a harmonogram v regionech, stav výstupů, stav sběru dat a zapojení cílových skupin
  • plán aktivit s NIDV a jiná spolupráce s NIDV
  • aktuální informace z PS Vzdělávání NS MAS, NSK
 
        Podrobné informace naleznete v příloze níže
 
 • Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje proběhne v pondělí 6. června 2016 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906.

        Hlavní témata:

  • Podpora vzdělávání v rámci integrovaných nástrojů ITI a CLLD
  • Aktuální informace o Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání
  • Rámec pro investice do infrastruktury v rámci KAP
   
   Pozvánka ke stažení
 
 • Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 17. května 2016 návrh Rámce pro investice do infrastruktury pro výzvu Krajské akční plány rozvoje vzdělávání. Více informací naleznete zde.
       
        Soubory ke stažení
 • Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 17. května 2016 vzorovou strukturu Strategického rámce Místního akčního plánu a vzorovou strukturu finálního Místního akčního plánu. Více informací naleznete zde.
       
        Soubory ke stažení
 
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na informační semináře zaměřené na problematiku společného vzdělávání, které se uskuteční v průběhu dubna, května a června 2016 v jednotlivých krajích ČR. Videozáznam z konference naleznete na tomto odkazu.

Termíny seminářů:

  • 24. května - Pardubice
  • 25. května - Hradec Králové
  • 21. června - Pardubice
  • 22. června - Hradec Králové
 
        Podrobné informace naleznete v příloze níže
 
 • Dne 20. května 2016 se na pražském magistrátu konala konference "MAP - Místní akční plány a dotace na rozvoj školství". Uspořádal ji Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Videozáznam z konference je k dispozici na tomto odkazu.
 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvy č. 29 a 30 – Rozvoj sociálních služeb (včetně sociálně vyloučených lokalit), č. 31 – Zvýšení kvality návazné péče, a výzvy č. 32 a 33 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (včetně sociálně vyloučených lokalit)Všechny výzvy naleznete zde.
 
 • Dne 9. května 2016 se v přízemí úřadu městyse Velké Poříčí uskutečnilo již 2. setkání Platformy spolupráce zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje. Setkání proběhlo pod záštitou Krajského sdružení NS MAS ČR, Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje a MAS Stolové hory, z. s. Více informací naleznete zde.
 
 • V rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ mohly obce Královéhradeckého kraje do velikosti 500 trvale bydlících obyvatel žádat o dotaci v oblasti odpadového hospodářství. Příjem žádostí probíhal od 22. dubna do 6. května 2016.
 • <
</
 • Podrobnější informace o čerpání programu „Čistý kraj“ jsou uvedeny níže.
 • Dne 5. května 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Od uvedeného dne je v rámci kontinuální výzvy možné předkládat žádosti o dotaci na česko-polské mikroprojekty v prioritní ose 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti — dotace až 30 tis. EUR) a v prioritní ose 4 (Spolupráce institucí a komunit — dotace až 20 tis. EUR). V souvislosti s vyhlášením Fondu mikroprojektů se uskuteční cyklus školení pro žadatele, který se bude konat dne 31. května 2016 v Hradci Králové. Veškeré informace týkající se Fondu mikroprojektů naleznete zde.
 
 • Dne 9. května 2016 se v přízemí úřadu městyse Velké Poříčí uskutečnilo již 2. setkání Platformy spolupráce zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje. Setkání proběhlo pod záštitou Krajského sdružení NS MAS ČR, Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje a MAS Stolové hory, z. s. 
       
        Obsahem jednání byly:
 • Plnění úkolů z minulého jednání  sdílené aktivity
 • Stav řešení a harmonogram v regionech, stav výstupů, stav sběru dat a zapojení cílových skupin
 • Metodické a podpůrné dokumenty MŠMT
 • Podpora MAP ze strany NIDV a jiná spolupráce s NIDV
 • Diskuse nad postupem tvorby MAP v regionu – nová koordinace sdílených úkolů
 • Aktuální informace z PS Vzdělávání NS MAS, NSK
 
        Pozvánka ke stažení
 • Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás zvou na další seminář ze série seminářů Dotace pro obce k aktuálním výzvám IROP. Hlavním tématem semináře budou výzvy č. 26 „eGovernment I“ a č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I“. Místo konání: Sál zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. Čas konání: 17. 5. 2016 (09:30 - 13:30 hodin). Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce a programu.
 
 • Ve dnech 8.—10. června 2016 se bude v lázních Karlova Studánka konat tradiční setkání zástupců Místních akčních skupin společně s významnými aktéry rozvoje venkova z evropských zemí pracujících metodou LEADER. Setkání LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne již tradiční bohatý program s možností výměny zkušeností, množstvím příkladů dobré praxe z domácího i zahraničního prostředí a prostor bude věnován i budoucnosti programu LEADER v období 2014—2020. Kompletní informace a přihlášku na akci naleznete zde.

        Pozvánka ke stažení
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Eurocentrum Hradec Králové Vás zvou na seminář Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace. Na semináři se mimo jiné dozvíte, jak žádat o granty, jak získat spolufinancování ze státního rozpočtu či jak získat zvýhodněný úvěr na zahájení podnikání. Místo konání: Centrum celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a, víceúčelový sál v přízemí. Čas konání: 26. 5. 2016(09:00 - 15:00 hodin). Více informací k semináři a registrační formulář naleznete zde.
 

DUBEN 2016

 • Dne 29. dubna 2016 proběhlo v Praze ve Slovanském domě 4. zasedání Národní stálé konference.
       
        Dokumenty ke stažení
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo první číslo Zpravodaje IROP. V něm naleznete informace, které se týkají výzev na podporu energetických úspor v bytových domech a na podporu předškolního vzdělávání. Dále zde naleznete aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2016 a další užitečné informace. Kompletní první číslo je ke stažení na tomto odkazu.
 
 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vytvořilo v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi Zprávu o plnění územní dimenze za rok 2015. Zpráva o plnění územní dimenze sleduje stav realizace územní dimenze dle jednotlivých specifických cílů programů ESI fondů, u nichž byla identifikována územní dimenze v Národním dokumentu k územní dimenzi i pokrok při realizaci jednotlivých integrovaných nástrojů. Zprávy budou zpracovávány každoročně, a to vždy v prvním čtvrtletí roku následujícího. Více informací a Zprávu o plnění územní dimenze za rok 2015 naleznete zde.
 
 • Dne 1. dubna 2016 se v Hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové nad Labem uskutečnilo 1. setkání Platformy spolupráce zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje. Setkání proběhlo pod záštitou Krajského sdružení NS MAS ČR, Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje a MAS Královédvorsko, z.s. 
       
        Obsahem jednání byly:
 • Plnění úkolů z minulého jednání  sdílené aktivity
 • Diskuse s pracovníky MŠMT o dotazníkovém šetření a stavu administrace projektů MAP
 • Podpora MAP ze strany MŠMT a NIDV
 • Diskuse nad postupem tvorby MAP v regionu – nová koordinace sdílených úkolů
 • Aktuální informace z PS Vzdělávání NS MAS, RSK, NSK a MŠMT
 
        Pozvánka ke stažení
 
 • Řídicí orgán IROP vydal aktualizovaný Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 s platností od 1. 4. 2016. V harmonogramu došlo ke změnám zejména s ohledem na administraci vyhlašování výzev a následného hodnocení projektů, s ohledem na absorpční kapacitu a také v souvislosti s posunem výzev pro integrované nástroje. U výzev v prioritní ose 2 zaměřených na oblast školství a oblast sociální došlo k přepočtu alokace, kdy 70 % alokace  (místo původních 60 %) směřuje do výzev určených pro správní obvody obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou. Harmonogram výzev pro IROP na rok 2016 je zveřejněn zde.
   
 • Dne 1. dubna 2016 se v Hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové nad Labem uskutečnilo 1. setkání Platformy spolupráce zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje. Setkání proběhlo pod záštitou Krajského sdružení NS MAS ČR, Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje a MAS Královédvorsko, z.s.

BŘEZEN 2016

 • Dne 29. března 2016 proběhlo na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje 5. zasedání Regionální stálé konference. Výstupy ke stažení naleznete na stránce RSK KHK zde.
        
        Obsahem jednání byly:
  • Aktuální informace pro RSK z národní úrovně MMR
  • Informace a výstupy z jednání pracovních skupin RSK
  • Absorpční kapacita KHK a aktuální výzvy IROP
  • Prezentace schválených integrovaných nástrojů ITI a CLLD
  • Akční plány vzdělávání na území KHK (KAP + MAP)
  • a další
 
 • Evropská komise vydala novou praktickou příručku Zadávání veřejných zakázek. V dokumentu se mimo jiné dočtete, jak předcházet chybám, které se často vyskytují při zadávání veřejných zakázek na projekty spolufinancované z evropských strukturálních a investičních fondů. Tato příručka má usnadnit provádění operačních programů a podporovat osvědčené postupy. Dokument není právně závazný, nýbrž má poskytnout obecná doporučení a uvést některé osvědčené postupy.

        Příručka ke stažení
 
 • Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás zvou na další seminář ze série seminářů Dotace pro obce se zaměřením na aktuální výzvy IROP. Téma semináře: „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ (výzva č. 24). Místo konání: Centrum celoživotního vzdělávání, víceúčelový sál v přízemí. Čas konání: 22. 3. 2016 (09:30 - 12:30 hodin). Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce a programu.
 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 7. března 2016 24. výzvu  (Výstavba a modernizace přestupních terminálů) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravyVíce informací zde.
 • Eurocentrum Hradec Králové ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj Vás zvou na další ze série seminářů Dotační příležitosti se zaměřením na aktuální výzvy IROP. Seminář se uskuteční 8. března 2016 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál P1.906. Aktuální informace naleznete zde.
 
        Předmětem semináře budou tyto výzvy:
  • Nízkoemisní a bezemisní vozidla (výzva č. 20)
  • Telematika pro veřejnou dopravu ( výzva č. 21)
  • Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (výzva č. 22)
  • Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (výzva č. 23)
 
 • Dne 3. března 2016 proběhlo v Hradci Králové jednání pracovní skupiny VZDĚLÁVÁNÍ při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje. Všechny výstupy z pracovní skupiny naleznete zde.

ÚNOR 2016

 • Eurocentrum Hradec Králové a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás zvou na další ze série seminářů Dotace pro obce věnovaný výzvám z Integrovaného regionálního operačního programu. Téma semináře: „Podpora bezpečnosti veřejné dopravy a cyklodopravy a Technika pro IZS (výzva č. 18. a č. 19 IROP)". Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Sál Zastupitelstva. Čas konání: 9. 2. 2016 (09:00 - 13:00 hodin). Aktuální informace zde.
   
 • Společné jednání pracovních skupin OBCE A MĚSTA + VENKOV při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo úterý 2. února 2016 v Hradci Králové. Všechny výstupy z pracovní skupiny naleznete zde.
 
 • Sekretariát Regionální stálé konference v lednu 2016 mapoval pro MMR absorpční kapacitu Královéhradeckého kraje v rámci IROP za vybrané oblasti a výzvy Předškolní vzdělávání (IROP 2.4), Úplné elektronické podání (IROP 3.2) a Územní plánování (IROP 3.3). Zároveň RSK sbírala informace od žadatelů k identifikaci bariér, které jim brání nebo je omezují v předkládání žádostí v rámci vybraných výzev v IROP.
 

LEDEN 2016

 • Dne 26.1.2016 se konal Seminář na téma Podnikatelský plán se zaměřením na sociální podnik. Seminář byl určen zájemcům, kteří plánují rozpracovat a uskutečnit svůj podnikatelský záměr. Na tento seminář budou navazovat vzdělávací moduly. Konkrétní témata těchto modulů budou upřesněna na základě potřeb zainteresovaných subjektů v regionu. V nejbližší době budou účastníci semináře na toto téma osloveni. Prezentace ze semináře a další potřebné informace na téma podpory sociálního podnikání naleznete zde.
 • Síť Eurocenter a Centrum pro regionální rozvoj ČR Vás pořádají první ze série seminářů k výzvám z Integrovaného regionálního operačního programu v tomto roce: Jako první bude v lednu představen seminář Energetické úspory v bytových domech, který proběhne 21. 1. 2016. Více informací zde >. Únorové semináře budou zaměřeny na výzvu č. 18 Podpora bezpečnosti veřejné dopravy a cyklodopravy a na výzvu č. 19 Technika pro IZS. Uskuteční se 9. 2. 2016 v Hradci Králové, 10. 2. 2016 v Liberci a 11. 2. 2016 v Pardubicích. Březnový seminář bude zaměřen na výzvu č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla, výzvu č. 21 Telematika pro veřejnou dopravu a na výzvy č. 22 Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (muzea) a č. 23 Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (knihovny). Uskuteční se 8. 3. 2016 v Hradci Králové (pro NUTS 2 Severovýchod). Aktuální informace zde.
 

PROSINEC 2015

 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. prosince 2015 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravyVíce informací zde.
 • Na přelomu listopadu a prosince 2015 se uskutečnilo další kolo jednání pracovních skupin Regionální stálé konference KHK. PS Obce a města + PS Venkov (27.11.2015), PS Doprava (30.11.2015), PS Zdravotnictví + PS Sociální oblast (1.12.2015), PS Cestovní ruch (8. 12. 2015). Prezentace ke stažení:
 • Místní akční skupiny působící na území Královéhradeckého kraje byly standardizovány. K 16.12.2015 bylo z celkových 15 standardizováno 11 MAS:
  • Hradecký venkov o.p.s.
  • MAS Broumovsko+, z. s.
  • Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
  • Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
  • Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
  • Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
  • NAD ORLICÍ, o.p.s.
  • Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
  • Otevřené zahrady Jičínska z. s.
  • Sdružení SPLAV, z.s.
  • Společná CIDLINA, z.s.
 
 

LISTOPAD 2015

 • Místní akční plány vzdělávání v KHK: V první výzvě k 24. 11. 2015 podalo žádost celkem 13 žadatelů v KHK (nositelé MAP v ORP Jičín a ORP Náchod podají žádosti ve druhém kole).

ŘÍJEN 2015

 
 • Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací uspořádali 16. října 2015 konferenci Příležitosti pro region v období 2014-2020. Akce se konala pod záštitou náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové. Konference byla určena především zástupcům měst a obcí, kteří mají zájem realizovat v novém programovém období 2014 – 2020 své projektové záměry v rámci fondů EU. Prezentace z konference a nová publikace PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2014 - 2020 jsou k dispozici ke stažení ZDE.
 • Královéhradecký kraj a Ciri uspořádali dne 22. 10. 2015 Workshop k problematice sociálního podnikání. Prezentace z konference jsou k dispozici ke stažení.
 

ZÁŘÍ 2015

 
 • Na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR byla zveřejněna mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR. Tato mapa je jedním z hlavních výstupů výzkumného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí - Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Tento dokument identifikuje a popisuje aktuální sociálně vyloučené lokality v ČR a porovnává jejich stav s rokem 2006, kdy se realizovalo první velké mapování tohoto druhu.

 • Byly zveřejněny termíny všech výzev Integrovaného regionálné operačního programu v letech 2015 a 2016. Další informace k IROP zde.
 
 • 4. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje se uskutečnilo 8. září 2015. Více informací zde.
 

SRPEN 2015

 
 • Seminář pro žadatele k 1. výzvě Vybrané úseky silnic II. a III. třídy v rámci SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T IROP proběhl 18. 8. v Praze. Na stránkách ESIF naleznete prezentace z tohoto semináře.
 
Aktuálně vyhlášené/plánované výzvy v operačních programech 2014 - 2020: 
 

ČERVENEC 2015

 
 

ČERVEN 2015

 
 • SETKÁNÍ SE STAROSTY
  • Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj uspořádali sérii regionálních setkání na téma „Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů Evropské unie a Královéhradeckého kraje v období 2014 – 2020“.
   Akce byla určena především pro zástupce obcí, ale i další regionální partnery. Konala se v každém okrese Královéhradeckého kraje od 22. do 30. června 2015. Navázala tak na již uskutečněné semináře v minulém roce.
  • Prezentace ze setkání naleznete zde.
 
 • Jednání pracovních skupin Vzdělávání, Obce a města a Venkov při RSK proběhnou 3. července 2015 (více informací v sekci Regionální stálá konference)
 • Evropská komise schválila Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020. 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo Analýzu sociálně vyloučených lokalit v ČR. (tisková zpráva a dokument ke stažení) Dokument je jedním z podkladů k čerpání dotací EU v sociální oblasti.
 

KVĚTEN 2015

 
 • Třetí zasedání Regionální stálé konference se uskutečnilo dne 26. května 2015 od 13:00 hod(podrobnosti)
 • Evropská komise dne na konci dubna a v květnu schválila několik operačních programů pro Českou republiku na období 2014 - 2020.
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Operační program Životní prostředí
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Operační program Zaměstnanost
  • Operační program Doprava
  • Program rozvoje venkova
  • Aktuální verze operačních programů naleznete v sekci Operační programy 2014 - 2020
 • V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly zveřejněny dokumenty:
 

DUBEN 2015

 
 • Byl zveřejněn předběžný harmonogram výzev IROP (zde >).
 • Byly zveřejněny nové verze operačních programů IROP, OPD, PRV, OPŽP, OPVVV, OPPS CZ-PL. Podrobnosti zde >
 • Během dubna proběhla v rámci 3. kola jednání pracovních skupin RSK setkání k tématům Obce a města, Venkov a Sociální oblast.
 • Nadále probíhá mapování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v novém programovacím období 2014 – 2020. On-line dotazník >
 

BŘEZEN 2015

 
 • Proběhl sběr projektových záměrů pro Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 a Implementační část Integrované studie regionu Labe v Královéhradeckém kraji.
 

ÚNOR 2015

 
 • Deníky Bohemia přinesly ve své příloze informace o činnosti CIRI v kontextu přípravy regionu na nové programové období EU:
 • Pravidla spolufinancování ESIF v programovém období 2014-2020 (Ministerstvo financí ČR). Ke stažení zde.
 • MŠMT – odbor přípravy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zorganizovalo první sérii informačních seminářů k OP VVV. Bližší info zde.
 • Od 28. 1. 2015 do 22. 4. 2015 se v jednotlivých regionech České republiky koná série seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bližší info zde.
 • Diskusní seminář Venkov 2015 se konal ve čtvrtek dne 5. 2. 2015 od 10.00 na půdě PřF UK v Praze. Bližší info zde.
 

LEDEN 2015

 
 • Předběžný harmonogram výzev z operačních programů 2014 - 2020 na rok 2015 byl zvěřejněn ZDE.

 • V druhé polovině ledna 2015 se uskutečnilo další kolo jednání tematických pracovních skupin při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje. Hlavními body setkání byl Regionální akční plán KHK, absorpční kapacita území 2014 - 2020, aktuální verze operačních programů a plánovaný harmonogram výzev. > Zápisy, prezentace, fotografie
 

PROSINEC 2014

 
 • 2. prosince 2014 proběhlo druhé jednání Regionální stálé konference. Hlavním bodem jednání byla příprava Regionálního akčního plánu(více informací)
 

LISTOPAD 2014

 
 • Proběhlo mapování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v novém programovacím období 2014 – 2020. Šetření probéhlo formou on-line dotazníků. Regionální partneři napomohli zacílení chystaných výzev a nastavení výše finanční podpory pro Vaše projekty. Komunikace s regionálními partnery zahrnující monitorování absorpční kapacity Královéhradeckého kraje bude nadále pokračovat. O dalších krocích budete informování prostřednictvím těchto stránek.
 

ŘÍJEN 2014

 
 • V říjnu proběhlo 1. kolo pracovních skupin v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHKPodrobnosti, prezentace, fotogalerie.
 
 

ZÁŘÍ 2014

 
 
 • Dne 24. 9. 2014 se uskutečnila v Pardubicích Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle, kde MMR ČR představilo první návrh IROP včetně integrovaných nástrojů, prezentace jsou dostupné zde.
 
 • Dne 25. 9. 2014 proběhlo na Krajském úřadu KHK pracovní setkání CIRI, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací se zástupci místních akčních skupin Královéhradeckého kraje na téma spolupráce při přípravě na programové období EU 2014+.
  
 • CIRI tvoří pro území kraje Regionální akční plán = nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESI fondů v regionu + nástroj naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.
 

SRPEN 2014

 • Vláda ČR na svém jednání dne 27.srpna 2014 schválila dva důležité dokumenty pro čerpání finančních prostředků z fondů EU:

  Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů - verze schválená vládou 27. srpna 2014.

  Národní dokument k územní dimenzi - verze materiálu schválená vládou 27. srpna 2014.

 

ČERVENEC 2014

 

 • Více než třicet zástupců klíčových hráčů regionálních výzkumných a inovačních systémů Královéhradeckého a Pardubického kraje, manažerů inteligentní specializace (RIS3), projektových manažerů inteligentní specializace (RIS3) a zástupců ITI Hradecko-pardubické aglomerace, se zúčastnilo společného jednání dne 3.7.2014 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Cílem jednání bylo vzájemné představení hlavních projektových záměrů pro období 2014-2020 v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
 
 
 
 • Vládou schválené návrhy Operačních programů 2014 - 2020:
 

ČERVEN 2014

 

 • V pátek 20. června 2014 se na Krajském úřadu KHK uskutečnilo v pořadí již druhé setkání regionálních partnerů v rámci přípravy kraje na programové období 2014 – 2020 za přítomnosti náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové. Prezentaci z toho jednání si můžete stáhnout zde (PDF).
 
 •  Na dvacet zástupců investorů a podnikatelů s vlastní výzkumnou a vývojovou činností v úterý 17. června navštívilo seminář s názvem Daňové odpočty na výzkum a vývoj pořádaný v Hradci Králové. Seminář navazuje na spolupráci regionálních subjektů v rámci Platformy Investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.
 
 • Dne 11. června 2014 proběhlo setkání pracovní skupiny k návrhu nové dotační strategie Královéhradeckého kraje do roku 2016. V současné době probíhá připomínkové řízení na jednotlivých odborech krajského úřadu.
 
 • Na přelomu května a června 2014 (19. 5. – 4. 6. 2014) se uskutečnilo v pěti obcích Královéhradeckého kraje pět tematických setkání se zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin na téma možnosti získání evropských a krajských dotací pro obce po roce 2014.

  Zástupci Centra investic, rozvoje a inovací prezentovali aktuální informace o přípravě na programové období EU 2014 – 2020 včetně představení nových operačních programů a předběžných podmínkách čerpání s důrazem na obce a města.

  Zástupci odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje představili plánované krajské dotační programy včetně programu obnovy venkova ve vazbě na nově vznikající dotační strategii kraje.

  Více jak 150 účastníků z jednotlivých obcí či regionů diskutovalo s přednášejícími nad projednávanými tématy, většina z nich tyto informační semináře uvítala a ocenila pořádávání těchto akcí v jejich regionu. Předpokládá se proto, že tato regionální setkání budou pokračovat.
 

KVĚTEN 2014

 

DUBEN 2014

 • Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 byla schválena v orgánech Královéhradeckého kraje (VRRCR 25. 3. 2014, RK 7. 4. 2014, ZK 28. 4. 2014)
 

BŘEZEN 2014

 

ÚNOR 2014

 • Dne 10. 2. 2014 MŽP vydalo SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu koncepce Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020.
 

LEDEN 2014

 • Návrhy OPERAČNÍCH PROGRAMŮ na nové programové období EU 2014 – 2020 si můžete stáhnout zde.
 

PROSINEC 2013

 • 1. Fórum investic, rozvoje a inovací – tisková zpráva 
 • Dne 11. 12. 2013 se uskutečnilo 9. setkání v oblasti regionálního rozvoje pracovníků obcí s rozšířenou působností se zástupci krajského úřadu a Centra EP/CIRI (prezentace).
 
 
eu