Aktivity paktu

  • vytváření podmínek pro vznik více a lepších pracovních příležitostí zejména pro  obyvatele Královéhradeckého kraje, s vazbou na jejich životní a rodinné podmínky;
  • odstraňování regionálních i oborových disparit na trhu práce;
  • analýza problémů, představ a cílů regionálních aktérů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a ekonomického rozvoje a jejich zasazení do globálních vývojových trendů;
  • příprava společné dlouhodobé strategie zaměstnanosti a její prosazování prostřednictvím systémových doporučení a koordinovaných aktivit na krajské, místní i národní úrovni včetně podnětů pro legislativní změny;
  • realizace strategie prostřednictvím střednědobých integrovaných programů, synergicky fungujících projektů a koordinovaných aktivit jednotlivých partnerů.

Principy paktu

  • transparentnost procesů a odpovědnost za jejich dodržování;
  • spolupráce partnerů na základě znalosti místních potřeb, s využitím dat a indikátorů;
  • strategický přístup, který jde nad rámec běžné realizace projektů a programů a dokáže se adaptovat na změny v globální ekonomice;
  • kapacita k zajištění výsledků prostřednictvím vhodného monitorování a hodnocení;
  • zapojení do partnerské spolupráce na mezinárodní i národní úrovni s cílem sdílení zkušeností a zajištění efektivního dialogu s vládou a jednotlivými ministerstvy.

Cíle

Hlavním cílem Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje je přispívat k naplnění Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 a jejího globálního cíle: „Začlenit region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského prostoru. Zajistit kvalitní životní podmínky všem obyvatelům Královéhradeckého kraje. Vytvořit podmínky pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost regionu. Zlepšit sociální stabilitu a vzdělanostní strukturu regionu. Zvýšit kvalitu životního prostředí. Dosáhnout vyváženého růstu celého regionu při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje.“

Aktuálně
Archiv aktualit