Sociální oblast
CIRI - Centrum investic, rozvoje a inovací

Projektové záměry jsou v souladu a vychází z cíle Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb – Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2017 v oblasti služeb pro osoby s postižením: priorita 2, cíl 2.1: Zvýšit dostupnost služeb pro dospělé osoby s postižením umožňujících život v běžné komunitě a Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023.

Snahou je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociálnímu začleňování osob s postižením vybudováním zázemí pro poskytování pobytových služeb sociální péče komunitního charakteru. S náležitou podporou pak mohou tito lidé žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život, zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak je to obvyklé pro jejich vrstevníky.

V programovacím období 2007 - 2013 byla transformace zařízení (stavební projekty) součástí podpory z Integrovaného operačního programu. Bylo schváleno 22 transformačních plánů a 41 projektů deinstitucionalizace ve výši cca 1 mld. Kč (celá ČR). Strategické dokumenty dokládají potřebu další deinstitucionalizace.

V programovacím období 2014 – 2020 jsou investiční projekty podporovány z Integrovaného regionálního operačního programu, oblast intervence 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, kde je možné realizovat aktivity spojené s nákupem pozemků a následnou výstavbou rodinného domu či přímo nákup rodinného domu s jeho následnou rekonstrukcí a vybavením.

Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
telefon: + 420 495 817 802
mobil: + 420 725 506 842
e-mail: info@cirihk.cz
www.cirihk.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.